HRVATSKE ORU@ANE SNAGE

 

      5 RAZDOBLJA

 

  USTA[KA VOJNICA

 

 

I. STAJA]I DJELATNI SDRUG

SOKOLAC – KASINDOL - PALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radna kopija: broj .Preliminari

          CD:

          File: ISDS.DOC, 2.X.2004,

          print:

           Dopuna:

           

 

           Prema pristupnim razpolo`ivim dokumentima Glavnog Sto`era

           Usta{ke vojnice i MINORS-a sastavio u Sydneyu 1998. godine,

           Dragec [~uric.

 

Sva prava pridr`ana. Nijedan dio ovoga materijala, "I. STAJA]I DJELATNI SDRUG" za knjigu "POVIEST HOS-a 1941-1945", ne mo`e biti pretiskan ili umno`en u bilo kojoj formi ili na bilo koji na~in bez pismene dozvole urednika knjige, Dragutin [~uric, 2/1 Keady Way, WENTWORTHVILLE 2145, Australia. COPYRIGHT © BY Dragec [^URIC

 

                        

 

POGLAVNIK

HRVATSKOG USTA[KOG POKRETA

i

VRHOVNI POGLAVAR

NEZAVISNE DR@AVE HRVATSKE

                               dr. ANTE PAVELI]

 

 

 

 

BOJNA GRUPA JURE FRANCETI]A

 

Nakon u`asnih pokolja koje su izvr{ile ~etni~ke bande, uz podr`ku talijanske vojske, u prostorima Jugoizto~ne Bosne a posebno u krajevima uz gornji tok rieke Drine, u prostoru srednje Bosne se okupio veliki broj muslimanskih izbjeglica koji su uzpjeli spasiti se izpod ~etni~kog no`a.

 

Mnogi od njih, ostav{i bez ~lanova obitelji, nastojali su se uklju~iti u vojne postrojbe hrvatske vojske, kako bi doprinjeli odklanjanju te ~etni~kih po{asti iz njihovih rodnih krajeva.

 

Zbog toga je u Sarajevu, dana 15. rujna 1941 godine, bila slu`beno osnovana Crna Legija. Njen je osnovni zadatak bio iztjerivanje ~etni~kih odmetnika iz prostora izto~ne Bosne i u~vr{}enje dr`avne granice na rijeci Drini.

 

Koliko se to danas mo`e vjerodostojno utvrditi, u sastav Crne Legije su u{le 32-ga strelja~ka sat osnovana u Zenici 33-~a pohodna sat iz Sarajeva, 34-ta pohodna sat iz Zvornika, 35-ta pohodna sat iz Skelana, 36-ta pohodna satnija osnovana u Sarajevu i okolici te 39-ta strelja~ka sat osnovana u Sokolcu, 40-ta strelja~ka sat iz Konjicai i 41-va strelja~ka sat iz Kasidola, te sto`erna sat – Sarajevo, saovozna sat iz Kasindola, strojopu{~ana sat iz Sarajeva.

 

Izto tako pod njegovim zapovjedni~tvom su bile 6-ta strelja~ka satnija iz Boljani}a, 20-ta strelja~ka sat iz Bos. Petrova Sela, 23-~a nova~ka sat iz Karanovca, 24-ta nova~ka sat iz Tuzle pa Gra~anica, 25-ta strelja~ka sat iz So~kovca. Te Topni~ka bitnica u Karanovcu.

 

Nedostaje nam vjerodostojna dokumentacija iz koje bi mogli utvrditi kome je pripadala 38-ma strelja~ka satnija iz Kulen Vakufa pod zapovjedni~tvom nadporu~nika UV, Vjekoslava JELA]E, kojega kasnije pronalazimo u sto`eru V-tog Sdruga.

 

Izto tako nemogu}e je utvrdidti tko je bio zapovjednik 39-te strelja~ke satnije u Vlasenici, koja je u poptunosti uni{tena od navale Dangi}evih ~etnika iz Srbije, pa ~ak ime njenog zapovjednika koja je mjesec dana kasnije obnovljena u Sokolcu

 

Dragovoljaca je bilo znatno vi{e ali u prvo vrieme nije za njih bilo dovoljno naoru`anja i ostale bojne opreme.

 

Pored toga u Nevesinju nadporu~nik Frano Sudar ustrojio je II-gu djelatnu bojnu, na`alost koja je morala biti zbog Taljana razformirana pa je ve~i dio stigao u Sarajevo. Izto tako u Br~kom je bila istovremeno ustrojena III-~a djelatna bojna pod zapovjedni~tvom bojnika Uv, Mladena SERTI]A. koja je koncem godine u{la u satav  Crne Legije.

 

Uslijed pro{irenja podhvatnog podru~ja do{lo je do uklju~ivanja dodatnih satnija Usta{ke vojnice tako da je 1. srpnja 1941 godine stanje bilo:

 

 

 

 

 

Zapovjedni~tvo grupe satnija - Sarajevo,

        (Izto~no bosanska legija)

zapovjednik: satnik PTB-a Jure FRANCETI]

zamjenik: poru~nik PTB-a Rafael BOBAN,

pobo~nik: poru~nik UV, Eduard CRNKOVI]

glavar sto`era: satnik UV, OBRADOVI]

stegovni ~astnik: poru~nik PTB-a Rafael BOBAN

Pro`elnik izvje{tajnog odjela:

~astnici izobrazbe:

      satnik PTB-a, Ivan DEV^I] “Pivac”

      poru~nik PTB-a Mato VUKI],

      poru~nik UV, Leo TONGAL

      satnik UV, Braco BARAKOVI],

      poru~nik PTB-a Ilija DADI],

      satnik UV, Aco KOLARI],  *

      poru~nik UV, Bo`idar STANAREVI]

      pri~. satnik UV, Augustin POGA]NIK, *   

 

Pro~elnik gospodarsko ureda: nadporu~nik PTB-a Delko BOGDANI] do 15.I.1942

gospodarski ~astnik: poru~nik UV, Miroslav VARO[

Pro~elnik osobnog odjela:

Vojni vjersli du{obri`nik RKT:

Vojni vjerski du{obri`nik ISLAM-a:

                        zdrastveno pomo~i{te Sarajevo

Lije~nici:

Ranarnici:

 

bili uvr{teni u sastav satnija;

zastavnik PTB- Mato VODOPIJA,

vodnik PTB-a Martin VULIN,

zastavnikPTB-a, Joso DADI],

vodnik PIB-a Bo`o VIDOV,

vodnik PTB-a Jakov MUNITI],  *

vodnik PTB-a Stjepan RO[^I],  *

vodnik PYB-a Mato RO[^I]

zastavnik PTB-a Marko RO[^I],

vodnik PTB-a Josip [KEVO,   *

vodnik PTB-a Mato BOBAN,   *

vodnik PTB-a Mato VIDOVI],

vodnik PTB-a Joso MAMI],     *

vodnik PTB-a Mijo BO@INOVI],  *

vodnik PTB-a Luka MEDVIDOVI] *

zastavnik UV, Pavao BULJAN

zastavnik UV, Zvonimir BULJAN, *

dovodnik PTB-a Vlado VUKNI],   *

vodnik PTB-a Pavao VUKI]      *

rojnik PTB-a Marijan ^AGALJ

rojnik PTB-a Ivan LA@ETA

vodnik PTB-a, Ante JURI]

vodnik PTB-a Mato JURI]

vodnik PTB-a Jakov AN^I],

vodnik PTB-a Ivan KALAD@I],

rojnik PTB-a Dane HE^IMOVI],

rojnik PTB-a Juraj PERKOVI],

dovodnik PTB-a Ilija PENAVA

 

Sto`erna satnija Sarajevo:

Zapovjednik,    poru~nik UV, Mirko GRGEC,

 

Samovozna satnija Kasindol:

Zapovjednik,    poru~nik UV, Mato BUKOVAC,

 

                 Strojopu{~ana satnija Sarajevo:

                   Prema potrebi postrojbi na podhvatnom podru~ju.

 

6-ta strelja~ka satnija, Boljani}:

Zapovjednik, prvi, satnik UV, Jure AGRAS, 25.XI.1941. te`ko ranjen,

          drugi, nadporu~nik UV, Franjo SUDAR,

 

20-ta strelja~ka satnija, - Bosansko Petrovo Selo

  Zapovjednik: prvi satnik UV, Ivan FER^EK, do 17.XI.1941

             drugi: poru~nik PTB-a Kuzma TINTOR od 17.XI.1941

 

23-~a satnija, Karanovac:

Zapovjednik,     nadporu~nik UV, Augustin BAUER,

  vodni ~astnik, zastavnik UV, Stjepan DUJI],

 

24-ta satnija, Tuzla pa Gra~anica:

Zapovjednik,     poru~nik UV,  Dragutina BA^ANI, sa 1.I.1942 udjeljen u satniju.

   vodni ~astnik, zastavnik UV, Ivan ZELARI],

 

25-ta satnija, So~kovac:

Zapovjednik,     poru~nik UV, Mirko PATARI],

   vodni ~astnik, poru~nik UV, Franjo HARTMAN,

 

                Topni~ka bitnica, Gra~anica:

                  Zapovjednik: poru~nik UV, Stjepan GELO,

 

32-ga strelja~ka satnija, Zenica pa Vlasenica

   Zapovjednik,   nadporu~nik UV, Stjepan NOVAK,

 

33-~a pohodna satnija, Sarajevo:

   Zapovjednik,   poru~nik UV, Augustin BAUER, od 1.XII.1941.

 

34-ta pohodna satnija, Zvornik

   Zapovjednik,   poru~nik PTB-a Nikola ZBOR@IL, poginuo 1.III.1942 g. kod Sarajeva.

 

35-ta pohodna satnija, Skelani:

   Zapovjednik,   nadporu~nik UV, Franjo TR^AK,

 

36-ta pohodna satnija, Sarajevo;

   Zapovjednik,   poru~nik PTB-a, Rafael BOBAN,

 

39-ta strelja~ka satnija, Sokolac (obnovljena 39-ta iz Vlasenice) 

   Zapovjednik,    poru~nik UV, Milan GR^EVI], od 13.XI.1941

   Vodni ~astnik,   poru~nik UV, Eduard CRNKOVI],

                 strojni~ar UV, Salih [ABI], poginuo 8.II.1942 kod    

                                           Podromanije.              

40-ta strelja~ka satnija, Konjic,    

   Zapovjednik    poru~nik UV, Marko ROGLI],

               pa zastavnik PTB-a Joso MAMI]

                 zastavnik PTB-a Mijo BO@INOVI]

                 dovodnik UV, Stanko LUKAR,

 

41-va strelja~ka satnija, Kasindol, 

   Zapovjednik,   poru~nik UV, Eduard KR[ULJ, od 30.X.1941 g.

                vodnik UV, Ivan BRNI],

                vodnik UV, Ivan REBRINA,

 

 

 

I-va djelatna bojna bila je ustrojena u kolovozu mjesecu 1941 godine od 32-ge pohodne satnije – Vlasenice (Zenice), 36- pohodne satnije - Sarajevo, 35-te pohodne satnija – Skelani a do punog sastava popunjen dragovoljcima novacima. Za njezinog zapovjednika bio je postavljen satnik PTB-a Rafael BOBAN, a zamjenikom mu je bio poru~nik UV, Ivan ZEBEC..

 

Zapovjedju ZUVOJ-a od 15. rujna objedinjuje se rad svih satnija, koje se objedinjuje kroz ustrojstvo bojni, a bojne sa~injavaju “Bojnu grupu Franceti}” sa nazivom “Crna Legija”, s time {to se je izpustio dosada{nji naziv “Izto~no bosanska legija”.

 

Podpuno su kriva i zbog vremena neto~na pisanja, neozbiljnog poru~nika UV, Sre~ka ROVERA IZ MELBOURNA, o tome kako je ja~ina Srajevske sati bila od jedne bojne, kako je grupa Franceti} prozvana 1-va Usta{ka Pukovnija Sarajevo i jo{ neke stvari koje on iznosi, jer g. Sre~ko Rover u to vrijeme dogadjaja nije bio u Sarajevu ve} u Zagrebu kao student elektrotehni~kog fakulteta. Koliko je meni poznato on je bio Poglavnikovom odredbom oslobodjen svake dalje obaveze u usta{koj vojnici i bio prisiljen polaziti fakultet, na izti na~in kao {to je to bilo sa 13. Sveu~ili{tnom sati, koja je bila povu~ena sa boji{tne crte u Kordunu i vra~ena natrag u Zagreb, kako bi njezini pripadnici mogli neometano u~estvovati u daljem redovitom studiju.  

 

Tako na primjer g. Rover je zaboravio ili nezna va`nu ~injenicu kako je prvo oru`je bilo uru~eno na zahtjev Jure Franceti}a od pukovnika   hrvatske gradjanske Za{tite, g. Krunoslava Batu{i}a, koja je do{la iz Zagreba u Sarajevo kako bi se uzpostavila gradjanska vlast u tom gradu. Gospodin Rover je zaboravio, ako je taj ~in upravo opisao u Drinama g. Krunoslav Batu{i}. Ja ne mislim osporavati g. Roveru u~estvovanje u dogadjajima, ali za mila Boga on je bio samo vojni~ar i nikakav vodja, kako se on `eli pokazati pred publikom. Prilikom njegovih ferijalnih razpusta, g. Rover je bio samo 1943 g. dva mjeseca u sastavu I-vog staja}eg Sdruga u Sokolcu u obklopnoj satniji, u ~inu poru~nika kao vodni ~astnik a ne zapovjednik obklopne sati kako to on tvrdi. Jer koliko godina fakulteta je svr{io u Zagrebu?

Koliko semestara?

 

Usta{ki pukovnik g. Drago JILEK je u ono vrijeme bio u upravnoj vlasti Sarajeva, a ja sada pitam g. Rovera, kojeg je datuma g Drago Jilek nastupio u UNS-u u Zagrebu? Ako ve} `eli g. Rover lagati onda neka la`e a da se ga ne uhvati u la`i! A izto tako sramotno je sakrivati se iza jednog mrtvog hrvatskog viteza, i sa spominjanjem njegove osobe potvrdjivati svoje la`i. Hrvatska sramota g. Roveru koja je napisana od Vas osobno. Pristupni dokumenti pobijaju Va{e ma{te.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOJNO DJELOVANJE GRUPE SATNIJA – FRANCETI]

(od 15. rujna – Crne Legije)

 

Bojnik UV Eduard CRNKOVI], zapovjednik II-ge bojne V.SDS pi{e, u DRINI broj 4-7 od 1955 godine, svoja sje~anja pod naslovom NA[I “CRNCI”:

 

Za ime Jure FRANCETI]A ~uo sam prvi put 1941 godine, kad su jaki ostadci razbijene srbske vojske zajedno sa ~etnicima zauzeli  dio `eljezni~ke pruge DOBOJ - MAGLAJ. Tada je FRANCETI] izdao proglas, kojim tra`i dragovoljce, jer tada jo{ hrvatska vojska nije postojala.

 

Prugu i po ~etnicima zauzeti teren oslobodili smo u roku jednog dana i vratili se u SARAJEVO. Ovdje sam osim FRANCETI]A upoznao jo{ i sliede}e povratnike: Ivan DEV^I] I., Mato VODOPIJA, Martin VULIN, Joso DADI], Bo`o VIDOV, Jakov MUNETI], Rafael BOBAN i jo{ neke ~ijih se imena vi{e ne sje~am.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kad sam stigao u Ko{evo, gdje su se nalazile nastambe budu}e CRNE LEGIJE, bilo nas je osim povratnika svega {est ljudi, koji smo bili pripadnici te Legije. Medjutim kad su ljudi saznali, da se tra`e dragovoljci, po~eli su stizati mladi}i iz VISOKOG, KRALJEVSKE SUTJESKE, VARE[A, BREZE, TRAVNIKA, BUSOVA]E i svih ostalih sela i gradova, kako bi kada stigao tamo glas o potrebi dragovoljaca. Bili su to mladi}i od 18-20 godina, gotovo djeca, koji nisu do tada gotovo ni vidjeli pu{ku, a kamoli bili u borbi, i zato ih je trebalo na brzu ruku izobraziti. Nakon svega nekoliko dana vje`be  pod zapovjedni~tvom Lea TOGONALA, BARAKOVI]A, pok. Mate VIDOVI]A, Delka BOGDANI]A, Ivana DEV^i]A I., Ilije DADI]A i Ace KOLARI]A, trebalo je po}i na teren, jer su srbokomunisti po~eli sve ja~e i ja~e dizati glavu i ubijati neza{ti}eno hrvatsko selja~tvo, a napose na{e muslimane. Tada se je ve} jedan dio Legije nalazio u KONJICU. pod zapovjedni~tvom Joze MAMI]A i Mate BO@INOVI]A, jedan dio u KASINDOLU pod zapovjedni~tvom Franje SUDARA i Mate VULINA, dok su glavni dielovi bili smje{teni na KO[EVU u zgradi nekada{nje `eljezni~ke bolnice.

 

Vatreno kr{tenje i prva na{a borba bila je kod VU^JE LUKE, nedaleko SARAJEVA, koju smo u prvom naletu izvr{ili u na{u korist. Nakon toga sliedile su manje borbe na pravcu TAR^IN, nedaleko PAZARI]A, prema SEMIZOVCU i ILIJA[U. Iza ovih sliedi KONJIC, gdje su srbokomunisti zaustavili vlak, oplja~kali sve putnike i zarobili neke ljude. Stigli smo na vrieme, oslobodili zarobljenike i neprijatelju nanjeli velike gubitke. Iza toga dolazi akcija nedaleko VARE[A, u KRIVALJI prema OZRENU i CRNOM VRHU, gdje smo imali jake okr{aje  s ~etnicima u GORNJOJ i DONJOJ VIJAKI, VOZU^OJ, KAMENOJ ^UPRIJI i pod samim OZRENOM. Tad je bila jaka zima, pa smo kako mi  tako i neprijatelj  mnogo stradali od zime.

 

 

 

 

                    

    

              S lijeva na desno, poru~nici PTB-a: Mate VIDOVI], Mate BOBAN,

              Josip [KEVO i Stjepan RO[^I], snimljeni na dan promaknu}a 15.

              studenog 1941 g, na Ko{evu, kao zapovjednici vodova u 3-~oj sati

              I-ve bojne Crne Legije

 

Nakon povratka u SARAJEVO bio sam odredjen u pratnju FRANCETI]A, koji je putovao u ZAGREB. Bilo je nekako pred Bo`i} 1941, kada smo se na{li u Sto`ernoj satniji UV, nedaleko D`amije, gdje sam prvi puta vidio Poglavnika, Tomicu SERTI]A kao i neke druge vi{e ~astnike. Odavde smo krenuli kao pratnja Poglavniku na postave oko PETROVCA. Dok je nama izdana zapovjed, da se sklonimo u rovove, Poglavnik je {etao nad njima i dalekozorom promatrao  neprijateljske postave. Kad sam i ja htio to izto u~initi, rekao mi je Poglavnik, da se sklonem, jer da je opasno stajati izvan rova. Nisam razumio, kako to, da je za mene opasno, a za njega noje bilo.

             

 

BORBE OKO OZRENA. Na povratku iz ZAGREBA pratili smo odje}u, obu}u i streljivo za Legiju. Do{av{i u BEGOV HAN, nedaleko ZENICE, saznali smo, da su ~etnici prekinuli prugu i zapalili postaju pa smo se radi toga vratili u @EP]E. Nakon {to smo popravili prugu, prosliedili smo u SARAJEVO, gdje nas je ve} na kolodvoru ~ekala postrojena ~itava Legija. Odmah je razdjeljeno streljivo  i ukrcani smo u vlak, gdje smo saznali, u jednu akciju prema OZRENU. Na `eljezni~koj postaji DOBOJ, gdje smo izkrcani, vidjeli smo nekoliko stotina lje{ina njema~kih i hrvatskih vojnika, koji su bili poslagani u otvorene vagone. Glavar postaje u DOBOJU rekao nam je: “Ne budite djeca, i nemojte ni poku{avati napadati Jugoslaviju, a da o OZRENU niti ne govorim. Evo prije nekoliko dana je tisu}u vojnika poku{alo do}i do Jugoslavije i nisu mogli prodrijeti, a gdje }e te Vi, kada vas imade mnogo manje.


U planinskim poljanama iznad Krivaje, poru~nik Edo Crnkovi}, pobo~nik zap. II. Bojne

sa pripadnicima za{titnog {~eta sto`era bojne. (snimljeno sie~nja mjeseca 1942 u taborskoj

kapi iza por. Crnkovi}a rojnik Ivica Josi})

 

Moram izkreno priznati, da sam se malo zabrinuo i bojao se sve, dok nisam izpalio prvi naboj u Jugoslaviji. “Jugoslavija” zvalo se je jedno ove~e selo u Usori preko rieke Bosne, u kojem je bila glavna ~etni~ka “komanda” pod zapovjedni~tvom “generala” ^ERKEZA. Svega jedan vod pod mojim zapovjedni~tvom pri{uljao se je u samu zoru Jugoslaviji i nakon dva sata borbe krenule su sa USORE, [EVARLJA i TRBUKA ~etiri satnije u jakosti 450 ljudi prema OZRENU.

 

^etnici su davali vrlo slab odpor, pa nakon mnogih pri~a, {to smo ih ~uli o OZRENU, bili smo uvjereni, da nam ~etnici spremaju zasjedu. Nismo se pravarili, jer nakon {est satnog mar{a nai{li smo na glavni odpor. ^etnici su imali tri reda rovova, izgradjenih po svojoj prilici prije rata, i bili su odli~no naoru`ani. Ja sam dobio zadatak, da sa tre~om satnijom pod zapovjedni~tvom Ivana DEV^I]A zadjem ^etnicima iza ledja. Pred sami mrak privukli smo se svega na nekoliko metara iza ^etnika tako, da smo liepo razumjeli ~etnike {to govore. Na dani znak bacili smo bombe i na juri{! Upali smo u rovove i nakon dvadeset minuta sjedili smo u njima i tukli drugu ~etni~ku liniju iza ledja. Bila je ve~ no}, kad smo uhvatili vezu sa na{om glavnom snagom.


 

Tog dana ~etnici su do`ivjeli veliki poraz. Kako nam je ponestalo streljiva, morali smo po~eti sa povla~enjem. ^im smo po~eli sa povla~enjem, po~eli su izlaziti iz bunkera, koje su imali sakrivene pod zemljom , ~etnici. Iako su stalno padali pod na{om smrtonosnom vatrom, bivalo ih je sve vi{e i vi{e, jer im je sa svih strana po~ela pristizavati pomo}.

 

Ostao sam nekako zadnji zajedno sa Stjepanom KNE@EVI]EM, Nikicom PAVELI]EM, Bo`om KONJEVODOM, Ibrahimom D@ELI]EM, Mutom KOLAKOVI]EM i nekim drugima iz 4-te satnije. U `urbi pucali smo na sve strane, jer su ~etnici `eljeli pohvatati nas `ive. Iznenada se pred nama nadjo{e FRANCETI] i SUDAR. FRANCETI] mi dade zbrojovku i re~e; “Ostani jedno vrieme i spasi, {to se spasiti dade”. Bez rie~i legao sam za obli`nje drvo i po~eo pucati. ^etnici su padali kao snoplje, ali drugi su i{li preko njih i ja ih nisam mogao zaustaviti. Ni danas neznam, odakle ih je toliko dolazilo, no tada sam se sjetio rie~i Glavara postaje  u DOBOJU i po~eo sam bje`ati - prvi i zadnji put u mom `ivotu. Uhvatio me je strah.  ^ak nisam znao da imam i oru`je uza se. Stignem jednog na{eg Zeni~ana, zvanog “Bombarder” i bija{e mi lak{e. Nigdje vi{e ni jednog na{eg, ve} samo bradonje. Kako sam tada ostao `iv, ostat }e mi zagonetkom kroz ~itav `ivot. Sje~am se, kako mi je pok. dobri drug “Bombarder” rekao: “ Te`ak sam, pa ako me rane, molim te, ubijme, a ako rane tebe, nosit }u te dokle....”Tu je prestao. No~ je i ja ga uhvatim za kacigu, osjetio sam pod rukama mozak i krv. Ne}u nukada zaboraviti ovog dobrog druga...

 

Po~inje padati snijeg i ja bje`im dalje, kad najednom opazim pred sobom vatru. Tr~im prema njoj, kad netko zavi}e: “Stoj, stoj”! Stao sam i prodju me trnci. Oko vatre sami bradonje, a medju njima jedan krupan ~ovjek, oboru`an do zubiju i prsima punim odlikovanja. “Baci to sa ramena, kopile” re~e, da dalje nastavi sa poznatim srbskim rje~nikom. Tek tada osjetim, da nosim na ramenu zbrojovku. Na lievoj starni vidim FRANCETI]A sa samokresom u ruci. Pogledamo se - ~etnici sa sviju strana. Vidjev{i Juru  prolazi me strah i u tren oka spustim zbrojovku  - i da sam neznam kako - po~injem pucati na sve strane. Prema vatri vidim , kako u onog krupnog pr{~e trbuh. Stvorila se gu`va. U tom ~asu pritr~a mi Jure, uhvati me za ruku i povu~e. Tr~imo preko mrtvih bradonja. Onom krupnom u trku skidam dvogled i bje`imo.. bje`imo. Pred samu zoru stigosmo na most kod Usore.

 

Tamo smo se opet sastali sa na{ima. Imali smo gubitaka a ~etnici su sve na{e ranjenike, koje su uhvatili, nabili na kolac i pekli na ra`nju, ali njihovi gubitci  bili su trostruko ve~i  i ovaj na{ pohod im je dokazao da nismo ni janjci ni tambura{i, i zato su u svim budu}im susretima, kada su ~uli, da se pred njima nalazi Crna Legija, i{li u borbu samo onda, kad su bili barem tri puta ja~i u ljudstvu i naoru`anju. Kad me je u DOBOJU vidio glavar `eljezni~ke postaje, pitao me je: “Odakle ti ^ERKEZOV dvogled”? To je bilo za mene iznenadjenje, jer sam tako saznao, da sam smaknuo tog samozvanog generala. U DOBOJU ukrcali smo se za Sarajevo i tamo sam se jednog dana probudio u bolnici. Kazali su mi, da sam u vlaku od izcrpljenosti pao u nesviest.

 

U SARAJEVU ostali smo neko vrieme na odmoru, a onda je do{ao najsjajniji podvig Crne Legije, koji ~e ostati upisan zlatnim slovima na stranicama hrvatske vojni~ke poviesti - POHOD NA DRINU.

 

 

 

 

 

 

POSTROJ USTA[KE VOJNICE

(sije~anj- velja~a 1942.)

 

Tiekom 1941 godine je izvr{eno ustrojstvo Usta{ke Vojnice kao sastavnog diela Hrvatskih Oru`anih Snaga. Njeni su pripadnici, bez obzira na ~in ili polo`aj, imali podpuno izta prava kao i svi drugi vidovi oru`anih snaga. Izuzetak je bio samo u du`nostima - one su bile osjetljivo ve~e pa se zbog toga u te postrojbe, do kraja 1943-~e godine, primalo izklju~ivo dragovoljce.

 

U po~etku, do sredine 1941-ve godine, je bilo osnovano, koliko je danas poznato, sto`erna, samokretna, juri{na, sveu~ili{tna, devet nova~kih i 47-am pohodnih satnija. Bile su ustrojene po podru~noj osnovi i, uglavnom, pod nadzorom podru~nih vlasti.

 

Na taj se na~in gubio pregled nad njihovim djelovanjem i svrsishodnoj upotrebi na podru~jima pa je, sukladno Zapovjedi GUS-a broj 3 od 26.IX.1941 godine, po~elo, prema podru~nim uvjetima, od tih satnija ustrojavanje pohodnih i pripremnih bojni a od 2.XII.1941 godine, sukladno Zapovjedi GUS-a broj 56, te bojne postupno ulaze u sastav i pod zapovjedni~tvo Glavnog stana Usta{ke Vojnice.

 

Daljim razvojem oru`anih snaga ukazala se potreba da se ustroj Usta{ke Vojnice izjedna~i u najve~oj mogu~oj mjeri, sa onim Domobranske Vojnice.

 

S tim u vezi su se, i do tada, u raznim podru`nim uvjetima, izpitivale najpovoljniji oblici ustroja Usta{ke Vojnice pa je tako ve~ u samom po~etku bilo poku{aja postavljanja krupnih bojnih postrojbi - uglavnom od slu~aja do slu~aja i za potrebe pojedinih podhvata. Tako su povremeno bili ustrojeni 1.-va pukovnija Usta{ke Vojnice –grupa Rolf, pa "Utinjski Sdrug", pa Izto~nobosanska legija poznatija kao Crna Legija, pa grupa satnija bojnika Heren~i}a i jo{ neke postrojbe, ustrojene samo za izvr{enje posebno odredjenih podhvata.

 

Na taj su na~in ste~ena dragocjena izkustva pa je, Zakonskom odredbom od 17.VII.1942 godine odredjeno ustrojstvo STAJA^IH DJELATNIH SDRUGOVA kao najkrupnijih postrojbi Usta{ke Vojnice.

 

Okru`nicom ZUV-A, od 24.VIII.1942 godine, utvrdjeno je pitanje podredjenosti pojedinih bojni zapovjednicima Sdrugova.

 

Kona~no je, temeljem do tada ste~enih izkustava, dana 28.X.1942 godine, izdan Propisnik o djelatnosti postrojbi staja~e Usta{ke Vojnice. Tim je Propisnikom utvrdjen postrojbeni sastav sdrugova, bojni, satnija, ob}e i posebne namjene.

 

Jedna od postrojbi, kroz ~ije se djelovanje utvrdjivala djelatnost novog ustroja, bio je i "KORDUNSKI SDRUG", koji je bio postrojen od dielova 1-ve pukovnije Usta{ke Vojnice, pukovnika Tomislava Rolfa.

 

Poslije nego je razpu{tena usta{ka pukovnija pod zapovjedni~tvom Tomislava ROLF, osnovan je niz usta{kih djelatnih bojni na prostoru Pounja.

 

Odlukom GUS-a od 1. velja~e 1942 godine, u Sisak je upu~en usta{ki dopukovnik Mihovil SERTI] sa zadatkom da postavi “II-gi STAJA]I DJELATNI SDRUG USTA[KE VOJNICE”. Podru~je djelovanja mu je bila Velika @upa Gora koja je obuhva~ala podru~je kotareva Sisak, Petrinja, Kostajnica, Bosanski Novi, Dvor, Glina i Vrgin Most..

 

Prema tome dokumentu ZUVOJ-a, name}e nam se logika kako je u sije}nju mjesecu ustrojen I-vi staja}i djelatni Sdrug u koga su u{le sve postrojbe iz borbene grupe  FRANCETI] - “Crna Legija”. Izto tako nam govori ~injenica kako je II-gi prometni sdrug Usta{ke vojnice, pod zapovjedni~tvom bojnika Ante Voki}a izto tako djelatno u~estvovao u pohodu na Drinu zajedni}ki sa postrojbama I-ve, II-ge i III-~e bojne I-vog SDS – Crne Legije, dok je njezina XIII-ta bojna bila zapornica za Posavsku Bosnu.

 

I-va djelatna bojna bila je ustrojena u kolovozu mjesecu 1941 godine od 32-ge pohodne satnije – Vlasenice (Zenice), 36- pohodne satnije - Sarajevo, 35-te pohodne satnija – Skelani a do punog sastava popunjen dragovoljcima novacima. Za njezinog zapovjednika bio je postavljen poru~nik PTB-a Rafael BOBAN, a zamjenikom mu je bio poru~nik UV, Ivan ZEBEC..

 

II-ga djelatna bojna bila je ustrojena studenog mjeseca 1941 g. iz;  diela II-ge djelatne bojne – Nevesinje u koju su uklju}ene: 34-ta pohodna satnija – Zvornik, 33-ta pohodna satnija – Sarajevo,  39-ta pohodna satnija – Sokolac.  U tu bojnu bilo je uvr{teno vrlo malo novaka – dragovoljaca. Zapovjednik je bio nadporu~nik UV, Ftano SUDAR, a zamjenik mu je bio poru~nik UV, Eduard CRNKOVI].

 

III-~a djelatna bojna ustrojena je kao bojna postrojba, po~etkom pprosinca 1941 g. sastavljene iz: diela III-~e djelatne bojne – Br~ko, kome su priklju~ene: 41-va strelja~ka satnija – Kasindo, 40- ta strelja~ka satnija – Konjic, i ostalo popunjeno s novacima dragovoljcima, od kojih polovica prvih dva tjedna je bila bez oru`ja. Oru`je za njih izporu}ili su Ravnateljstvo za javni red i sigurnost – Zagreb i Zapovjedni~tvo III-~eg domobranskog Sbora. Iz tog razloga ta bojna je stigla na polazni polo`aj tek 1. velja~e. Zapovjednik bojne je bio bojnik Mladen SERTI] a zamjenikom mu je bio poru~nik UV, Stani{a VASILJ.

 

XIII-ta djelatna bojna – Gra~anica (posebno obradjena na str. 17 – 21,)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEMLJOPISNI RAZPORED SATNIJA

IZ

BOJNE GRUPE FRANCETI]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  I-vi STAJA]I DJELATNI SDRUG – SOKOLAC, (velja~a 1942 g.)

Sto`er Sdruga – Sokolac                   47    

Zapovjedni skup:                   

Zapovjednik: dopuk PTB-a, Jure FRANCETI]

Zamjenik: satnik PTB-a Rafael BOBAN,

Pobo~nik;  poru~nik UV, Edurad CRNKOVI]

Stegovni ~astnik: satnik PTB-a Rafael BOBAN

Pro~elnik osobnog odjela: poru~nik UV,

Glavar Sto`era: bojnik UV,      OBRADOVI]

Zamjenik mu: nadporu~nik UV, Ljubomir VUINA

Pro~elnik izvje{tajnog odjela: satnik UNS-a, Herman Kre{o TONGAL

Pro~elnik gospodarskog odjela: pri~. satnik Augustin POTO^NIK

gospodarski ~astnici: nadporu~nik Miroslav VARO[

Blagajnik Sdruga:

Nadzornik skladi{ta:

Sladi{tar oru`ja

Skladi{tar opreme:

Vojni vjerski du{obri`nik RKT:

Vojni vjerski du{obri`nik ISLAM:

    pri~uvni poru~nik, Husein TERZI]

Veterinar Sdruga:

Zdrastveno pomo~i{te:

 

Sto`erna sat – Sokolac,                    196

sto`er sata:

zapovjednik: poru~nik UV, Mirko GRGEC

zamjenik;

stegovni:

 

dojavni vod,     48

zdrastveni vod,   36

pomo}ni skup:

Oru`ari:    4

Pekari:    10

Mlinari    10

Mesari:    10

Kuhari:     6

Kroja}i    10

Postolari   10

samovozni vod. 49

 

Obklopni sat – Sokolac                    144

zapovjednik: poru~nik PTB-a Jakov MUNITI]

 

Samovozni sat – Sokolac                   144

zapovjednik: poru~nik UV, Mato BUKOVAC

 

Topni~ki sklop – Sokolac                   300

STO@ER:

zapovjednik:

zamjenik topni~ki ~astnik:

ZAPOVJEDNI SKUP:

 

               GOSPODARSKI URED:

 

               STO@ERNA BITNICA I-vog TOPNI^KOG SKLOPA

                sto`er bitnice:

                zapovjednik:

                dojavni ured:

               premjerni skup:

                             

               bojni povoz

               obskrbno prtlja`ni povoz                  

               4 haubica Ř150 mm

 

1-va bitnica

4 haubica Ř100 mm

 

2-ga binica

4 haubice Ř75 mm

 

3-~a bitnica

 4 haubice Ř75 mm

                                                                   831

 

I-va DJELATNA BOJNA – PODROMANIJA    751

zapovjednik: satnik PTB-a, Rafael BOBAN,

zamjenik: poru~nik UV, Ivan ZEBEC

 

II-ga DJELATNA BOJNA – SOKOLAC,       751

zapovjednik: poru~nikUV, Frano SUDAR

zamjenik: poru~nik UV, Eduard CRNKOVI]

 

III-~a DJELATNA BOJNA – SOKOLAC       751

zapovjednik: bojnik UV, Mladen SERTI]

zamjenik: nadporu~nik UV, Stani{a VASILJ

Vojni vjerski du{obri`nik RKT:

djelatni satnik UV, Don Marijan MAJI]

Sa 12.IX.1944 odlikovan redom krune kralja Zvonimira

III. stupnja s hrastovim gran~icama za po`rtvovno vr{enje

du`nosti na bojnim postavama izto~ne Bosne u razdoblju 

15.III.1942 do 1.IX..1944

                                                                   2.253

XIII-ta DJELATNA BOJNA – GRA^ANICA,          1.500

zapovjednik: bojnik UV Ivan STIER

zamjenik: nadporu~nik UV, Augustin BAUER

                               Sveukupno:          4.584

 

 

 

Tiekom vremena unazad 4 mjeseca, dogodili su se krvavi ~etni~ki pokolji katoli~kog i muslimanskog stanovni~tva kojeg su vrsili u Podrinju – Zvornik, sve prido{li ~etnici iz Srbije pod komandom majora Dangi}a, dok u gornjem podrinju, Vi{egrad – Gora`de – Fo}a, tu ulogu vr{ili su Crnogorski ~etnici pod komandom majora Djuri{i}a.

 

Od tih zbjegova koji su stizali kako u Sarajevo a tako i u Tuzlu do 1 sijecnja javilo se je 5.500 momaka dobrovoljaca kao i 350 djevojaka, koji su bili zaprimljeni i uvr{teni na  vojnu izobrazbu I-vog staja}eg djelatnog Sdruga UV  - SOKOLAC.

 

 

Djevojke su bile razporedjene u pomo}ne slu`be – zdrastvena slu`ba – boknice i zdrastvena pomo}i{ta,  pranje ve{a i odora, kroja~ke radionice, veterinarsku slu`bu i poneke u trupnu ranarni~ku slu`bu, dok one koje nisu bile sposobne bile su predane sarajevskim ~astnim sestarma na dalje zbrinjavanje.

 

Kako je bio veliki nedostatak u ~astnicima, a tako i u do~astnicima, bila je otvorena do~astni~ka {kola I-vog staja}eg djelatnog Sdruga u Sarajevu uz punu pomo} Zapovjedni~tva III. Zbora HOS-a, koja je vec u prvoj {kolskoj godini imala 430 polaznika. Za zapovjednika izte {kole bio je imenovan dotadanji pro~elnik osobnog odjela Sduga, poru~nik Bo`idar STANAREVI], promaknut u ~in satnika. Ta izta {kola pripremala je i pitomce za hrvatske vojne akademije Usta{ku ~astni~ku {kolu i domobransku zastavni~ku akademiju.

 

Priliom odlazka iz Sdruga nadporu~nika Delka Bogdani}a, u Sdrug je bio dodjeljen pri~uvni nadporu~nik Ivan Cigoj, iz Zagreba, poznati prof. matematike, koji je bio kratko vrijeme zamjenik Jure Franceti}a, kako bi po potrebi slu`be bio imenovan zapovjednikom IZOBRAZBE I-vog staja}eg djelatnog Sdruga UV, Sokolac, a mjesta izobrazbe su bila Ko{evo, Kasin Do i Ilid`a. Nakon zavr{ene 6-est mjese}ne obuke i polo`ene prisege bojne su dobivale slu`beni naziv DJELATNE i bile su upu}ene na prostore koje je odredilo zapovjedni~tvo Sdruga, te su preuzele odgovornost za za{titu i normalni `ivot pu~anstva na tom prostoru.

 

Tako nam dr. Vjekosav VRAN^I] ostavlja poviestni dokumenat o tim hrabrim hrvatskim djevojkama koje su iz gornjeg ili donjeg podrinja, bile `rtve ~etni~kog klanja i zlodjela i koje u su zavr{ile u prvim borbenim lancima hrabrih vojni~ara Crne Legije, kao strojni~arke na ZBROJOVKAMA u satniji kojom je zapovjedao satnik PTB-a Ilija PENAVA, a koja je bila 1943 g. zbog poja~anja pridodana XXI. pripremnoj Travni~koj bojni.

      

          

          

Snimljeno 2. listoopada 1943 g. u Travniku, prilikom oslabljene navale odmetnika na grad Travnik. Uzpjelo se je odgonennuti ime djevojke s njegove lijeve strane, kojoj je bilo ime ZORKA. Obje djevojke su bile strojni~arke, ina~e `rtve ~etni~kog ~i{~enja gornjerg podrinja, te koje su bile odabrane za vojnicu u sastavu 4. satnije XXI-ve bojne kojom je onda zapovjedao poru~nik PTB-a Ilija PENAVA, sada kao poja~anje u posadi Travni~ke pripremne bojne. Ratna vrbca koju nose obje djevojke, nam ka`u, kako su one ve~ punu jednu godinu u prvim bobenim redovima vojnice.

 

 

XIII-ta DJELATNA BOJNA IZTO^NO BOSANSKE LEGIJE – CRNE LEGIJE

 

Tiekom kolovoza mjeseca 1941 godine je, pod vodstvom ~etni~kih prvaka Todora PANI] i Vojina PANI] te bolj{evi~kog predvodnika Todora VUJASINOVI], do{lo do razbuktavanja odmetni~tva u podru~ju planine OZREN te uz cestu i `eljezni~ku prugu DOBOJ - TUZLA.

 

Grupe ~etnika su, dana 23. kolovoza 1941 godine, u dosluhu sa tamo{njim kotarskim predstojnikom Husom TOLI], napali i zauzeli kotarsko sredi{te GRA^ANICU. Slaba oru`ni~ka postaja nije izdr`ala napad pa je dio oru`nika izginuo a manji dio se uzpio povu}i prema BOSANSKOM PETROVOM SELU.

 

^etnici su oplja~kali dr`avne ustanove, prvenstveno porezku upravu. Na selja~ka kola su natovarili sve zalihe iz mjestne ljekarne i najve~ih muslimanskih trgovina, poubijali su sve one koji im nisu bili po volji pa su se izti dan poslije podne povukli u podru~je planine OZREN.

 

U to su se vrieme ve}e domobranske posade nalazile u TUZLI i DOBOJU ali je medju prostor bio vrlo slabo osiguran pa je, u zapovjedni~tvu 4-te divizije, odlu~eno da se u GRA^ANICI osnuje jedna ja~a djelatna bojna Usta{ke vojnice.

 

Njezino postavljanje je bilo olak{ano time {to se u GRA^ANICI i oko nje ve} nalazilo dosta muslimanskih izbjeglica iz gornjeg PODRINJA (gornji tok rieke DRINE), koji su se tu bili sklonuli pred ~etni~kim terorom.

 

Tako je, temeljem Zapovjedi broj 44., od 10. listopada 1941 godine, a po nalogu zapovjednika Usta{ke vojnice, glavar sto`era Usta{ke vojnice, pukovnik UV Franjo LUKAC, od 6-te, 23-~e, 24-te i 25-te satnije Usta{ke vojnice, osnovao djelatnu bojnu - izto~nobosansku bojnu kojoj je poslu`ila kao kostur XIII-ta Samoborska djelatna bojna sa svega tri nepotpune satnije  Sa njima je stigao i novi zapovjednik satnik UV, Ivan STIER. U bojnu uklju~ene satnije su do tada djelovale u sastavu “Bojne grupe FRANCETI]”  pod zapovjedni~tvom Jure FRANCETI]A.

 

Za zapovjednika bojne je imenovan satnik UV Ivan STIER.

 

U bojnu uklju~ene sati su djelovale:

 

6-ta strelja~ka sat,

pod zapovjedni~tvom satnika UV Jurja AGRAS, na podru~ju sela BOLJANI],

 

23-~a nova~ka sat,

pod zapovjedni~tvom poru~nika UV Mirka GRGEC, kao posadna sat u KARANOVCU. Kada je poru~nik GRGEC premje{ten u 42-gu sat zamijenio ga je vodnik UV Stjepan DUKI],

 

24—ta nova~ka sat,

pod zapovjedni~tvom poru~nika UV, Dragutina BA^ANI, (sa 1.I.1942 udjeljen u satniju, ime

prvog zapovjednika nepoznato) koja je iz Tuzle preba~ena u Gra~anicu, koja joj je bila posadno

mjesto sa isturenim postavom u Male{i}u

25-ta strelja~ka sat,

pod zapovjedni~tvom poru~nika UV Mirka PATARI], kao posadna sat u SO^KOVCU. Poru~nika PATARI]A je uzkoro zamijenio nadporu~nik UV Gjuro SEDLER.

 

Ubrzo je u bojnu uklju~ena i 20-ta strelja~ka satnija Usta{ke vojnice, pod zapovjedni~tvom satnika UV Ivana FER^EK, koja je djelovala u prostoru sela BOSANSKO PETROVO SELO. Satnika FER^EKA uzkoro je zamijenio zastavnik UV Kuzma TINTOR.


U sastav bojne je uklju~ena jedna brdska bitnica sa 4 brdske haubice Ć75 mm, pod zapovjedni~tvom topni~kog poru~nika UV Stjepana GELO i koja je bila na utvrdjenim postavima kod sela KARANOVAC, odakle je mogla nesmetano djelovati po ~itavom podhvatnom podru~ju bojne.

 

Popunjena dragovoljcima, bojna je postavljena u poja~anom sastavu, ne ra~unaju}i bitnicu brojila je 1350 vojni~ara, postrojenih u 9 satnija, sa dovoljno do~astnika ali na`alost i veliku {tetu, od prvog dana sa vrlo malo ~astnika. A to se uzkoro vrlo negativno odrazilo na njeno djelovanje u tamo{njim tada izuzetno te`kim okolnostima.

 

Djeluju}i pod operativnim zapovjedni~tvom  4-te pje{a~ke divizije - DOBOJ ~iji zapovjednik je bio

domobranski pukovnik Artur GUSTOVI] te u suradnji sa postrojbama 718-te njema~ke pje{a~ke divizije generala Johann FORTNERA, u kojoj je na{ ~astnik za vezu bio dopukovnik ELBINGER, bojna je osiguravala dio `eljezni~ke pruge i ceste DOBOJ - TUZLA, uzporedno tokom rieke SPRE^E, u prostoru BOSANSKOG PETROVA SELA - SO^KOVCA - BOLJANI^A - KARANOVCA i GRA^ANICE s izturenom posadom u MALE[I]U.

 

Pored toga kao poja}ana bojna imala je zadatak sprije~iti bilo kakovu vezu iznedju ~etni~ke pobunjeni}ke skupine na planini Ozren (mala Jugoslavija) i ostalih ~etni~kih skupina iz Srbije, koji su do tada imali nesmetani prolaz.. Naime na planini Ozren, prije rata, kao na~elnik {taba jedne divizije, Dra`a Mihajlovi} je izgradio odli}ne i neprimjetljive fortifikacijske postave u tri reda, podzemne bivake i skladi{ta, prilikom kojih poku{aja razbijanja, hrvatska vojska je imala nekih 600 mrtvih, ali bez ikakva uzpjeha. Takodjer su bili dobro opremljeni sa svom potrebnom bojnom opremo, kao i zalihama hrane, a nalazili su se pokraj najbogatijih poljoprivrednih krajeva zemlje.


 

Bojna je i dalje ostala pod stegovnim i prora~unskim zapovjedni~tvom “Bojne grupe Franceti}” u Sarajevu a od sie~nja mjeseca 1942 godine “I-vi staja}i djelatni Sdrug” – Sokolac.

 

Tiekom zime i prolje}a 1942 godine bojna je vodila niz vrlo te`kih borbi, nastoje}i osiguravati redovni promet ali i onemogu~iti prodor ~etni~kih bandi u prostor BOSANSKE POSAVINE odnosno na tamo{nja bogata `itorodna podru~ja.

 

Kako je sam Jure FRANCETI], ve} imao strate`ki plan o napadu na ~etnike, u podru}ju Sokolac – Han Piesak – Vlasenica i Pod Drinje, nije dirao u broj}ani sastav XIII-te bojne ve} mu je to bila zapornica za ~etnike kako ne~e mo}i bje`ati prema Ozrenu, ve~ }e morati htjeli ili ne, preko Drine pa natrag u Srbiju odakle su do{li.

 

Do najte`ih sukoba, bojne, u to vrieme je dolazilo sa ~etni~kim grupama, koje su se predvodjene biv{im jugo~etni~kim oficirima, sakrivalo u {umama Ozrenskog masiva a posebno u prostoru {umskog kompleksa OSTRAVICA, u kome tada nije bilo nikakvih prometnica.

 

Bojna je momentalno svojim prvim nastupima u potpunosti prekinula bilo kakovu vezu izmedju ~etnika iz Srbije i Ozrena. Zatim je sa 10. sije~nja u suradnji sa I-vom bojnom izvr{ila sa sjeverne strane ~i{}enje planine OZREN, dok je I-va bojna krenula iz doline rijeke Bosne, Trbuka i Usore skroz do Ostravice na Ozrenu, i uni{tila “malu Jugoslaviju”.

 

II-ga je bojna zauzela skoro ~itavu dolinu rijeke Krivaje, pa je iz mjesta Krivaja udarila pod sam Ozren – CRNI VRH i time sprie}ila ~etnike kako bi se povla~ili u tom pravcu. Tim podhvatom ostatak pre`ivjelih ~etni~kih vodja potpisao je sporazum sa vlastima NDH. Podhvat je trajao skroz do 30.I.1942, a vojni~ari su jako stradali od zime.

 

Zatim je stalno bila napadana od ~etni~kih skupina sa Ozrena koje je s uzpjehom odbijala, ali `ivi bradonja nije mogao pro}i prema Tuzli. Prilikom Franceti}evog pohoda na Sokolac, Han Piesak, Vlasenicu, pa na Drinu, sprije}ila je uzpje{no kako niti jedan bje`aju}i ~etnik nije stigao u planinu Ozren.

 

U o`ujku mjesecu sudjeluje u potpunom slamanju ~etni~ke skupine n Ozrenu, sa dvije sati pru`a pomo} ugro`enom GRADA^CU, kojom prilikom dolazi ~etnicima sa ledja i uni{tava 800 ~etnika pod osobnim zapovjedni~tvom bojnika STIERA (vidi HR broj  ). Nakon zavr{enog pohoda na Drinu, Jure FRANCETI] zapovjednom odlukom u svim bojnama ustrojava “ZAKLADU CRNE LEGIJE” i nakon pismene obrade dieli svima po~astni znak Crne Legije sa izkaznicom.

 

Tako je i u XIII-toj djelatnoj bojni kao sastavnom dijelu I-vog staja}eg djelatnog Sdruga – Sokolac i postupljeno te svim pripadnicima, kao i obiteljima poginulih podjeljen je po~astni znak sa izkaznicom

 

 

       

         izkaznica                  Po~astni znak Crne legije

 

Nakon pacifikacije tog kraja i potpisanog ugovora sa ~etnicima, ZUVOJ odlu}uje dio XIII-te samoborske bojne povu}i u Lipik na odmor i preustrojstvo, dok nepotpune tri satnije, njih 380   ( svi ranjenici), i s topni~kom gorskom bitnicom, bojnik Rafael BOBAN odvodi u Bugojno i priklju}uje ih postrojbama I-ve i II-ge djelatne bojne Crne Legije.

 

XIII-ta djelatna je oti{la u Lipik gdje je bila na odmoru i popuni, imala svega dva podhvata prema {umskim banditima, pa je pokrenula se u Zden}inu pokraj Samobora, gdje je uzpje{no o~uvala granicu NDH prema Italiji a kasnije njema~kom Reichu. Ob{irnije o XIII-taj djelatnoj kao i njezinom OSOBNOM sastavu mo`ete na}i u “III-~i staja}i djelatni Sdrug – Karlovac”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCETI]EV POHOD NA DRINU

Kako nebi bilo rekla, kazala, ~ula, prepustimo rije} u~estniku tog pohoda i pobo~niku Jure FRANCETI]A, bojniku UV, Eduardu CRNKOVI]U “CRNOM”, kako bi nam on prikazao tu stvarnost.

 

U SARAJEVU ostali smo neko vrieme na odmoru, a onda je do{ao najsjajniji podvig Crne Legije, koji ~e ostati upisan zlatnim slovima na stranicama hrvatske vojni~ke poviesti - POHOD NA DRINU.

 

BORBE U PODROMANIJI. Nedjelja je . U ranu zori dolazi zapovied za pokret. Po Prvi puta od kada postoji Legija pada zapovied, da se sobom ponesu i sve stvari. Vojnici medju sobom {apu}u  Zagreb, Jadran, Kordun... ali nitko ni{ta nezna. Svi se `ure i nitko ne ide niti na doru~ak, iako Martin VULIN sa kuhinjskih vrata galami i prieti sa kutlja~om u ruci. Utovarujemo se u kamione  i spu{tamo se niz Ko{evo. Prolazimo Paveli}evom ulicom, pa iako su rani sati, sviet dolazi na prozore i ma{e nam. Prolazimo kraj Gradske vie~nice kroz Bendba{u i sti`emo u selo MOKRO. Tu smo saznali za na{ cilj. Kad smo se po~eli penjati prema ROMANIJI, iz prvog kamiona zaori pjesma:

 

                        Romanijo, jadna li ti majka

                        Evo tebi Jurinih momaka....

 

 

Bojnik PTB-a Jure FRANCETI] i satnik PTB-a Rafael BOBAN snimljeni velja~e 1942 g.

u Sokolcu pred zapovjedni~tvom I.Usta{kog djelatnog staja~eg Sdruga (Crna legija)

 

                      

Na vrhu ROMANIJE se izkrcavamo i kre}emo prema PODROMANIJI. Usred dana bilo je u ROMANIJI na nekim mjestima tako tamno, kao da je no}, a {to nas je najvi{e ubijalo, bila je ona stra{na ti{ina, koja je vladala. Pred dolazak u PODROMANIJU vidjeli smo neke ~etnike, kako bje`e prema SOKOLCU i ROGATICI. Ja sam jo{ iztog dana oti{ao sa jednim vodom prema ROGATICI te nakon dva kilometra od PODROMANIJE bio napadnut od ~etnika.. Sklonili smo se kod spomenika (koji tamo stoji jo{ iz vremena prvog svjetskog rata), ali ~etnici su navaljivali kao mravi, pa smo se morali sa nekoliko ranjenih povu~i.. Nikada ne }u zaboraviti svog dragog strojni~ara Saliha [ABI]A, rodom nedaleko VISOKOG.

 

Kad sam naime ja do{ao do spomenika, pozvao sam Saliha, koji se nalazio na cesti, da se uzpne sa strojnicom do mene i da odavde otvori vatru na ~etnike. Polako se penjao, i kad je ve} gotovo do{ao do spomenika, odkotrljao se je natrag na cestu. I tako je to i{lo tri puta. ^etvrti puta sam mu dobacio jedan konopac, koje smo u po~etku nosili radi velikog snijega na ROMANIJI i radi hvatanja konja, i dovukao ga formalno do spomenika. Malo sam zagalamio na njega, ali on se je samo nasmije{io. Tukao je neko vrieme iz strojnice, ali opazio sam, da nije siguran u gadjanju. Htio sam mu oduzeti strojnicu i tek sam tada vidio da je ranjen.

 

Tada mi je priznao, da je svaki put, kad se je oskliznuo, dobio po jedan pogodak u

nogu tako, da je bio tri puta ranjen. Iza ledja nam je u zasjedi bio jedan ~etnik, kojeg nismo primjetili u onoj gu`vi. Poslao sam jedan roj, da ga potra`i i nakon pola sata doveli su ga.  Bio je Nedi~evac, a zvao se je Du{an MARKOVI], rodom iz samog KRAGUJEVCA. Kako se je ve} po~elo mra~iti, morali smo se povu}i. Nesretni [ABI] bio je jo{ dva puta ranjen, posljednji put u trbuh i od te je rane na putu za bolnicu u SARAJEVO preminuo. Neka Allah bude milostiv du{i ovog primjernog borca i junaka!

 

 


Dopukovnik PTB-a Jure FRANCETI] I SATNIK PTB-a Rafael BOBAN

snimljeni po~etkom svibnja 1942 na Ko{evu.

 

 

 

Oku{ali smo ~etnike, i u prvoj borbi vidjeli smo, da su nam broj~ano i po naoru`anju nadmo~niji. Dao sam prijavak FRANCETI]U i on je odredio, da se u budu}e nastupa samo sa satnijama i da nikada nesmijemo daleko od PODROMANIJE. Tako je i bilo.

 

Jendog dana krenuli smo prema STAROM GRADU, koji le`i izmedju VRH ROMANIJE i

[AHBEGOVI]A. Tamo su se nalazili ~etnici pomje{ani s partizanima. Kao i obi~no i{ao sam s Jurom  naprijed, dok su Crnci ostali iza nas na pola kilometra. Najednom ugledamo pred nama visokog ~ovjeka sa crvenom zviezdom na {ubari, obu~enog u ko`uh. Potr~imo prema njemu, ali on nestane kao da je u zemlju propao. Po~nemo ga tra`iti, ali u taj ~as osu sa svih strana  po nama pu{~ana paljba. Legnemo i po~nemo osmatrati i tada tek opazismo bunker u zemlji, koji je bio vje{to kamufliran granjem i snijegom. Razdvojimo se i ja se privu~em s protivne strane bunkeru, a Jure odvrne bombu i baci je u bunker. Kako ju je prerano bacio, posada u bunkeru ju do~eka i vrati, no ona eksplodira sada prije nego li je do{la do Jure, i u~inak joj je bio nikakav.

 

 


 

 

 

                    Jedna od postrojbi Crne Legije u ~i{~enju Romanije, po~etkom o`ujka 1942 g.

 

 

 

 

U isto vrieme i ja ubacim bombu s drugog kraja. Pritisak izbacuje vrata i ja upadam u bunker sa samokresom u ruci. ^im se je malo razrijedio dim, vidim 9 mrtvih partizana i samo je jedan na nogama. Izveo sam ga napolje i bez da sam ga pitao rekao je, da je musliman i da su ga partizani na silu odveli u svoje redove. Pristigli su i Crnci. Pretra`uju ga  i izpod hla~a pronalaze jednu volovsku `ilu, punu tragova krvi. Osim toga nadju i jednu cedulju, na kojoj je pisalo: “Vodniku Milenku He~imovi}u..” Pustili smo ga, da stupa pred nama i onda ga zovnuli ”Milenko”! Okrenuo se je, i onda smo znali tko je.

 

Ne{to kasnije stupili su u redove Crne Legije pravoslavci Jovan KESEROVI], Du{an BORI], Savo TOMI], Svetislav STAROVI] i Stevo CIRI], zvani “Lala”. Svi su oni do{li iz ~etni~kih redova i izjavili, da su oti{li u ~etnike, jer su im popovi govorili, da usta{e kolju sve, {to je pravoslavno. Dielili su s nama sve dobro i zlo i mnogo su doprinjeli na{em uzpjehu u ROMANIJI, jer su dobro poznavali teren pa su nam neko vrieme slu`ili i kao vodi}i.

 

Prije nego li smo krenuli u glavnu i kona~nu akciju prema Drini, stigla nam je kao poja~anje 11. domobranska pukovnija iz SARAJEVA. Smjestila se je u SOKOLCU  i PODROMANIJI, da nakon nekoliko dana krene prema ROGATICI. Predhodnice 11. domobranske pukovnije nisu uzpjele da se probiju do spomenika unato~ toga, da im je kao pomo} naknadno poslana jedna satnija a kasnije i ~itava bojna. FRANCETI] izdaje zapovied, da tre~a satnija Crne Legije prokr~i put domobranskoj pukovniji.

 

 


 

   Bra}a KATALINI]I, drugi s lijeva Drago i prvi z desna Ante, stru~njaci sa baca}ima. 

 

 

Dolazimo do klisure, skoro na pola puta do ROGATICE. Doskora se prvi vod na{ao  obkoljen po ~etnicima, dok su drugi i tre~i vodili ogor~ene borbe na krilima. Kako je neprijatelj bio nadmo~an, to nadporu~nik GR^EVI], koji je tada zapovjedao tre~om satnijom, izdaje zapovjed za povla~enje. Prvi vod se izvla~i, dok 2. i 3. i nadalje vode ogor~enu borb

 

Kada sam prigovorio nadporu~niku GR^EVI]U radi toga, {to pu{ta dva voda da izginu, odgovorio mi je , da su oni i onako osudjeni na propast i da je bolje, da se barem ne{to spasi, nego da svi izginemo.

 

Kao na neku zapovjed momci sko~e na GR^EVI]A, razoru`aju ga i ja preuzimam

zapovjedni~tvo. Vra~amo se u borbu i uspjeva nam spasiti 2. vod i u zajedni~kom juri{u uzpjeva nam spasiti i ostatak 3. voda, ali mrtve smo morali ostaviti. Domobranska pukovnija povukla se je, ~im je zapo~ela borba. Drugi dan privukli smo se mjestu borbe i na{li na{e mrtve stra{no izmrcvarene. Ruke i noge polomljene, o~i izvadjene, a nosovi i u{i razbacani.

 

Bez razmi{ljanja spremio sam jedan vod sa mrtvima u PODROMANIJU, a sa ostatkom

uputio se prema koti gdje se je nalazila ~etni~ka komanda.

 

Dali su nam doista ogor~en odpor, ali ve~ pred samo podne uzpjeli smo natjerati ih u bieg. Po prvi puta mogli smo izbrojiti gubitke neprijatelja. Bilo ih je 93 mrtva, 40 ranjenih i 27 zarobljenih. Medju zarobljenima nalazili su se i oni, koji su mu~ili i kasnije zaklali na{e ranjenike iz borbe dan ranije.

 

ODLAZAK NA DRINU. Nakon dva dana krenuli smo ponovno prema ROGATICI i nakon dvosatne borbe kod KLISURE natjerali smo ~etnike u bieg prema SJENICI. U jednom juri{u naletio sam na strojopu{~ano gnijezdo i bio ranjen. Prije sam ali jo{ uzpio u gnijezdo ubaciti  bombu i tako uni{tio onoga, koji me je ranio. Bio sam prevezen sa prvih 37 ranjenika  u bolnicu u SARAJEVO, koje nam je priredilo veli~anstven do~ek.

 

 


 

 

 

 

 

 

                Dopukovnik PTB-a Jure FRANCETI], osobno zapovjeda sa topni~kom paljbom

                u ~i{~enju Dangi}evih ~etnika.                  

 

 

 

 

Iza tri tjedna vratim se na polo`aje u PODROMANIJU i preuzimam od ranjenog satnika  PTB-a Ivana DEV^I]A I., zapovjedni~tvo 3. satnije. Nastavljaju se ogor~ene borbe, u kojima se nije davalo pardona ni s jedne ni s druge strane. Nama ponestaje hrane i municije. Bale koje nam s hranom i municijom bacaju na{i avioni, ve~inom padaju u ~etni~ko podru~je. Sa zadnjim ostadcima municije otvaramo jednog dana paljbu na ~etni~ke postave i prelazimo u juri{. Na{em naletu ~etnici se nisu mogli oduprijeti i mi upadamo u njihove rovove. Sada se vi{e nije ~ulo ni jednog pucnja, radio je samo bajunet i no`.


 

 

 

                   Dopukovnik PTB-a Jure FRANCETI] u toku borbe vr{i razmjenu podataka

                   sa zapovjednicima njema~kih postrojbi

 

 

Pod neodoljivim napadom padaju ~etni~ki postavi jedan za drugim i iste no~i zauzimamo

HAN PIESAK, gdje se obskrbljujemo  sa hranom i municijom iz bala, koje su bacili na{i

avijati~ari na jo{ ju~e ~etni~ko podru~je. Medju ljudstvom vlada silno odu{evljenje i sve `eli, da stignemo {to prije na Drinu. Nakon {to smo stigli i zauzeli HAN PIESAK, dobijem zapovjed, da sa 12 selja~ki obu~enih ljudi krenem u VLASENICU i tamo osiguram rezervoar za vodu. Stigli smo pod vodstvom jednog muslimana iz @EPE, koji se je zvao BEGO. ^etnici navaljuju na nas, ali na{ih {est zbrojovki nemilosrdno kosi i njihov se napadaj lomi. Zauzimamo VLASENICU, kuda su stigli i na{i preko KOZJAKA, i tu dobivam svoje prvo odlikovanje - Veliku srebrnu medalju za hrabrost.  

 

Ponovo preuzimam zaapovjedni~tvo 3. satnije i kre}em prema @EPI, jednom malom muslimanskom selu, gdje su ~etnici po~eli da pale i kolju. Stigli smo kasno . Pred o~ima pru`io nam se stra{an prizor, od kojeg mi je pozlilo. Muslimani mu`karci poklani, `ene i djeca izsje}eni na komade, a trudnim `enama izvadjena djeca iz utrobe i u nju nasipan razsol od kiselog kupusa. Selo jo{ gori, a ovce, konji, i volovi kraj puta bleje, hr`u i mu~u.

Nakon {to smo prikupili one, koji su bili samo priklani, jer su se ~etnici `urili da obave svoj posao prije nego mi stignemo, zaposjeo sam jednu obli`nju uzvisinu. Drugog dana u jutro za~ujemo neku viku i dernjavu. To su se vratili ~etnici i njihovi seljaci, da pokupe trud i muku poklanih na{ih muslimanai da to odvezu u svoja sela. Pustili smo ih, da sve pokupe, a onda smo ih do~ekali u zasjedi. Nakon dvadeset ~asaka borbe bilo je sve dovr{eno. Ni jedan od ~etnika i njihovih plja~ka{a nije se povratio, da odnese glas svojima o njihovoj pogibiji.

 

Bio sam tog trenutka sretan, da sam ~etnicima vratio za @EPU!

 

Pod neprestanim borbama kre~emo dalje, MILI]I, KASABA, DRINJA^A, BRATUNAC,

SREBRENICA. DO[LI SMO NA DRINU!

 

           

         Puk. PTB-a Eugen Kvaternik, puk. PTB-a Jure Franceti}, bojnik PTB-a dr. Mladen Lorkovi}

         

Iz SARAJEVA dolaze novaci Crnci, a mi se vra~amao u SARAJEVO. SARAJEVO nas je veli~!anstveno do~ekalo sa poklicima i zastavama. Legija u ja~ini 144 momaka ( tu misli na njegovu 3. satniju) zajedno sa ~astnicima do{la je na zaslu`eni odmor, izpuniv{i svoju du`nost i primljenu zapovied do kraja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTROJ I BROJ^ANI SASTAV

I-vog STAJA]EG DJELATNOG SDRUGA – SOKOLAC, lipnja 1942g.

 

 

Ve~ u o`ujku mjesecu 1942 g., u ~itavom gornjrm podrinju, od izbjeglica pred ~etni~kim klanjem ustrojeno je pet bojni (XIX, XXI, XXII, XXIII i XXIV,) koje su imale propisnu vojnu izobrazbu od 4. mjeseca. Ja ih ne ubrajam u snagu Sdruga za lipanj mjesec iz razloga jer su jo{ u to vrijeme bili na izobrazbi, pa nisu predstavljali borbenu mo}. Nakon svibnja mjeseca 1942 godine vi{e se nisu primali u legiju dragovoljci, ve~ su bili usmjereni u postrojbe grani~nih lovaca i prometnog Sdruga. Od tih izbjeglica dragovoljaca 80% su bili muslimanske vjeroizpovjedi, pa je bilo puno briga zbog na~ina ishrane i vjerskih obreda.

 

 

I-vi STAJA]I DJELATNI SDRUG – SOKOLAC, (lipnja 1942 g.)

Sto`er Sdruga – Sokolac                   47    

Zapovjedni skup:                   

Zapovjednik: dopuk PTB-a, Jure FRANCETI]

Zamjenik: bojnik PTB-a Rafael BOBAN,

Pobo~nik; pri~uvni satnik UV,

Stegovni ~astnik: bojnik PTB-a Rafael BOBAN

Pro~elnik osobnog odjela:

Glavar Sto`era: bojnik UV,      OBRADOVI]

Zamjenik mu: nadporu~nik UV, Ljubomir VUINA,

Pro~elnik izvje{tajnog odjela: satnik UNS-a, Herman Kre{o TONGAL

Pro~elnik gospodarskog odjela: pri~. satnik Augustin POTO^NIK

gospodarski ~astnici: nadporu~nik Miroslav VARO[

Blagajnik Sdruga:

Nadzornik skladi{ta:

Sladi{tar oru`ja

Skladi{tar opreme:

Vojni vjerski du{obri`nik RKT:

Vojni vjerski du{obri`nik ISLAM:

    pri~uvni poru~nik, Husein TERZI]

Veterinar Sdruga:

Zdrastveno pomo~i{te:

 

Sto`erna sat – Sokolac,                    196

sto`er sata:

zapovjednik: poru~nik UV, Mirko GRGEC

zamjenik;

stegovni:

 

dojavni vod,     48

zdrastveni vod,   36

pomo}ni skup:

Oru`ari:    4

Pekari:    10

Mlinari    10

Mesari:    10

Kuhari:     6

Kroja}i    10

Postolari   10

samovozni vod. 49

 

Obklopni sat – Sokolac                    144

zapovjednik: poru~nik PTB-a Jakov MUNITI]

 

Samovozni sat – Sokolac                   144

zapovjednik: poru~nik UV, Mato BUKOVAC

 

Topni~ki sklop – Sokolac                   300

STO@ER:

zapovjednik:

zamjenik topni~ki ~astnik:

ZAPOVJEDNI SKUP:

 

               GOSPODARSKI URED:

 

               STO@ERNA BITNICA I-vog TOPNI^KOG SKLOPA

                sto`er bitnice:

                zapovjednik:

                dojavni ured:

               premjerni skup:

                             

               bojni povoz

               obskrbno prtlja`ni povoz                  

               4 haubica Ř150 mm

 

1-va bitnica

4 haubica Ř100 mm

 

2-ga binica

4 haubice Ř75 mm

 

3-~a bitnica

 4 haubice Ř75 mm           

                                                       831

 

 

 

 

I-va DJELATNA BOJNA – PODROMANIJA    751

zapovjednik: bojnik PTB-a, Rafael BOBAN,

zamjenik: satnik UV, Ivan ZEBEC

 

II-ga DJELATNA BOJNA – SOKOLAC,       751

zapovjednik: satnikUV, Frano SUDAR

zamjenik: satnik UV, Eduard CRNKOVI]

 

III-~a DJELATNA BOJNA – SOKOLAC       751

zapovjednik: bojnik UV, Stani{a VASILJ

zamjenik: satnik UV,

Vojni vjerski du{obri`nik RKT:

djelatni satnik UV, Don Marijan MAJI]

Sa 12.IX.1944 odlikovan redom krune kralja Zvonimira

III. stupnja s hrastovim gran~icamaza po`rtvovno vr{enje

du`nosti na bojnim postavama izto~ne Bosne u razdoblju 

15.III.1942 do 1.IX..1944

                                                                      2.253

XIII-ta DJELATNA BOJNA – GRA^ANICA,             1.500

zapovjednik: bojnik UV Ivan STIER

zamjenik: nadporu~nik UV, Augustin BAUER

                      ukupno za borbu sposobni  4.584

 

XXI-va DJELATNA BOJNA u izobrazbi – SREBRENICA    (751)

Zapovjednik: satnik PTB-a, Mato VUKI], poginuo

Zamjenik: por. PTB-a Ivan LA@ETA

 

XXII-ga DJELATNA BOJNA u izobrazbi – VLASENICA     (751)

Zapovjednik:bojnik Eduard KR[ULJ

 

XXIII-~a DJELATNA BOJNA u izobrazbi – KASINDOL    (751)

zapovjednik: nadsatnik UV, SULEJMANOVI]

 

XXIV-ta DJELATNA BOJNA u izobrazbi – SOKOLAC      (751)

Zapovjednik: bojnik PTB-a Joso DADI]

 

XXV-ta DJELATNA BOJNA u izobrazbi – GORA@DE       (751)

Zapovjednik bojnik UV, Ramiz [IPILOVI]                        

 

                                              na izobrazbi     3.755

 

 

Kako je XIII-ta djelatna u potpunosti izvr{ila svoju zada}u, ZUVOJ je donio odluku kako }e od ostatka bojne koja je imala oko 200 mrtvih a tako kratko vrijeme, svi ranjenici sa topni~kom bitnicom biti po bojniku Rafaelu BOBANU odpremljeni u Bugojno, a kojih je bilo nekih 400, dok ostatak }e bojnik Ivan STIER odvesti u Lipik na odmor i potrebnu popunu. Prije toga je u bojni zaklada “Crne legije” podjeila svim `ivim pripadnicima po~astni znak sa izkaznicom, a obiteljima poginulih izto tako. U to je vrijeme done{ena odluka u ZUVOJ-u, kako ~e se u Bugojnu koje se ne nalazi u talijanskoj zoni, biti oformljern jedan staja}i djelatni Sdrug. A kako je u Biha}u osnovan IV. SDS, zna}i kako taj u Bugojnom ~e biti V-ti.

 

 

 

 

O odlazku iz Sarajeva I-ve i II-ge Bojne, na Jadran odnosno Vrgorac,  bojnik Eduard CRNKOVI], pi{e:

 

DALMACIJA. Jednog dana uhvatio me je Franjo SUDAR zvani “CAR” i rekao: “Odlazimo za Dalmaciju”. Ukrcavamo se u `eljezni~ke vagone i dolazimo u MOSTAR. Postrojavamo se na `eljezni~koj postaji i odla`emo oru`je, da podjemo po hranu. Najednom dolazi jedna bojna talijanske vojske sa oklopnim kolima i zaustavlja se pred postajom. Mi smo sjedili na zemlji i jeli, kad najednom netko uzvikne: “JEVDJEVI]”. Sko~ili smo kao pomamni i potr~ali prema automobilu, u koji je htio da unidje jedan {epavi ~ovjek. Medjutim prije nego li smo mi stigli do automobila i prije nego li je JEVDJEVI] mogao u njega u}i, auto krene, a s njime i JEVDJEVI], vise}i iz automobila. Pobjegao je, uz za{titu svojih protektora, u NEVESINJE, gdje je ostao za vrieme ~itavog na{eg boravka u Dalmaciji i Hercegovini.

 

Napu{tamo MOSTAR i kre}emo za ^APLJINU, a odatle u VRGORAC, da kona~no u no}i stignemo u GRADAC na moru. Po dolazku u GRADAC dobijemo zapovied, da jo{ izte no}i krenemo u PLO^E. U PLO^AMA ~ekala su nas tri vlaka. Ja sam krenuo zadnjim. Od METKOVI]A (29.V.1942 o.u.) pa sve do KONJICA pruga je bila pod jakom stra`om talijanske vojske, a na samom stroju vlaka nalazila su se dva karabinjera, koji su pazili na vlakovodju i lo`a}a. U MOSTARU se zaustavljamo. Kolodvor obkoljen talijanskom vojskom i njihovim bornim kolima, a po okolnim ku~ama bilo je postavljeno najmanje 100 strojnica.

 

Dolazi jedan talijanski general i zove zapovjednika vlaka nadporu~nika PTB-a Jakova MUNETI]A. Ne{to su medjusobno govorili, na{to MUNETI] vadi samokres, hvata jadnog generala za ruku i zapovjedi mu, da izda svojima zapovjed, da nitko ne puca. Jo{ su razgovarali par minuta i kona~no je MUNETI] doveo generala u na{ vlak, gdje je ostao zato~en sve do postaje VOJNO. Tu smo ga gurnuli iz vlaka.

 

Po dolazku u SARAJEVO FRANCETI] nas je psovao. Najnezgodnije bilo je to, da su nestala ona dva karabinjera, koji su pratili stroj, ali ja za njihovu sudbinu  ni{ta neznam. U SARAJEVU se uob~e nismo izkrcavali, nego smo odmah, nakon primitka hrane i streljiva i nakon {to je promjenjen vu~ni stroj na vlaku, krenuli dalje prema BRODU na SAVI i onda za KOZARU. Ve~ u prvoj akciji bio sam ranjen i prevezen u bolnicu, odakle sam iza{ao tek nakon tri mjeseca.

 

 

 

[to pi{e “Nedjeljna Dalmacija” broj 1101, od 3. lipnja 1992 g., str. 32, punih 5o godina  kasnije o tom Franceti}evom podhvatu.

 

Crna legija je bila korektna

Za vrijeme boravka na podru~ju Biokova Crna legija nije u~inila ni jedan zlo~in ni u jednom selu kroz koje je prolazila ili boravila

 

U “ND”, broj 1097, od 7.V.1992. na 33. stranici objavljen je tekst Mije Kujun|i}a pod naslovom “Podr{ka zabrani”. U tom tekstu, pored ostalog , stoji: “Kada je Franceti}eva legija do{la na Biokovo, na potezu od Vrgorca prema selima, kao da je u{ao vrag u moje suborce (pripadnike  Franceti}eve legije). Nastalo je klanje nevinog stanovni{tva, paljenje ku}a, silovanje, plja~ke  iitd…” Ova tvrdnja gospodina Kujun|i}a  ne odgovara ~injenicama. Radi povijesne iztine, treba iznjeti slijede}e:

    Franceti}eva Crna legija (I. Sarajevska usta{ka pukovnija) stigla je u Metkovi} u jutro 22.V. 1942. Istog dana Franceti} je s grupom svojih ~astnika stigao u Vrgorac, a predve~er su stigle i jedinice njegove legije. Rano ujutro 22.V. krenula je Crna legija iz Vrgorca  preko Biokova prema Gracu i Ba~ini. Jedna kolona kretala se iz Vrgorca pravcem podno Rili}a prema Pasi~ini, a druga kolona iz Velikog Prologa takodjer prema Pasi~ini, u kojoj su se obje kolone spojile. Na kolonu koja je prolazila podno Rili}a otvorila je vatru partizanska jedinica koja je bila na Rili}u, ali legionari nisu odgovorili vatrom. Iz Pasi~ine je jedan dio legije krenuo prema Ba}ini, a drugi preko Grn~enika prema Gracu. Te su kolone okru`ile jedan vod  1. biokovske (ju`nodalmatinske) ~ete, prolazile su pedestak metara od njegovih polo`aja, legionari su vidjeli partizane, ali nisu otvarali vatru. Ni partizani nisu otvarali vatru jer su bili slabiji po broju boraca i naoru`anju. U Gradac i Ba}inu kolone su stigle predve~er 23. V. U Gracu i na biokovskom podru~ju Crna legija je ostala do ujutro 29. V., kada je oti{la cestom prema Metkovi}u, a odatle vlakovima prema Sarajevu.

    Za vrijeme boravka na podru~ju Biokova Crna legija nije u~inila ni jedan zlo~in ni u jednom selu kroz koje je prolazila ili u kojem je boravila. Nije bilo “klanja nevinog stanovni{tva, paljenje ku}a, silovanja, plja~ke itd…”, kako to pi{e gospodin Kujun|i}. Naprotiv, Crna se legija pona{ala posve korektno, a {to se vidi iz izvje{taja 1. biokovske (ju`nodalmatinske) partizanske ~ete od 31.V. 1942., u kojem pi{e i slijede}e: “Ova vojska nije pravila nikakvih represalija protiv partizana ni prema stanovni{tvu….(IHRPD, Zbornik dokumenata, knjiga 2, dokument 92., stranica 229-232).

    Jo{ dva zanimljiva detalja. 1.) Kad su jedinice Crne legije prolazile kroz Grn~enik, tada sjedi{te biokovskih partizana, iz kojeg su se partizani i mje{tani na brzinu povukli, legionari nisu razru{ili ni jednu od partizanskih radionica, a u partizanskoj pekari na{li su pe} punu kruha. Kako je kruh ve} bio pe}en, da nebi izgorio, legionari su kruh izvadili iz pe}i, slo`ili ga na stol i ostavili. Kada su se partizani i mje{tani vratili u Grn~evo, na{li su jo{ topao kruh. Ni jedna “{truca” nije nedostajala. 2.) Kada je Crna legija napu{tala Gradac, odlaze}i cestom prema Metkovi}u, legionari su uz rub ceste ostavljali ve}e koli~ine kutija  punih pu{~anih i mitraljeskih metaka, koje su gra~ki omladinci pokupili i predali partizanima.

    O boravku Crne legije na isto~nom dijelu Biokova objavljeno je nekoliko tekstova.    Isti~em tekst pok. @ivka [eri}a   objavljen u “Glasu Kardeljeva  i tekst Miljenka Bori}a u zborniku “Biokovo”. [eri}  je bio od 1941. sekretar Op}inskog komiteta KPJ za op}inu Gradac, a Bari} partizan od 1941. 

 

                                  ----- O -----

 

Izto je tako bio razgovor izmedju pukovnika Serti}a kao glavara Sto`era i Jure Franceti}a kao budu~eg zapovjednika djelatne Usta{ke vojnice, pa su odlu}ili kako }e sudjelovati u proboju i ~i{}enju Kozare sa I-vom i II-gom bojnom, pa }e ih sa Kozare uputiti pje{ice preko planine Vla{i} u Bugojno, kako bi o~istili Vla{i} od te gamadi i kako bi vidjeli koliko momci mogu izdr`ati? U koliko se ne varam bila je posrijedi i masna oklada, unato} toga, {to je onda donosila ~ak i smrtnu kaznu.

 

U samom Travniku je u ono vrijeme bilo puno papirologije i visokih ~inova ~astnika ali malo sposobnih vojnika koji bi se mogli ponjeti sa tim nadolaze}im zlom iz Crne Gore. Pored toga izgleda kako je radiofonija bila ~ak ismijavana kao brza i solidna izvje{tajna slu`ba, ali su zato na{i domobrani jo{ uvjek imali golubarske satnije. Bilo bi im bolje da su te golubi}e pojeli za doru~ak pa bi barem bili siti od poslastica. A ovako su bili gladni i uvjek savladani. Pukovnik [imi} je bio profesionalni ~astnik i znao je kako momci koji su pokopali 30.000 srpskih ~etnika, probili zapornicu na Kozari i preko Vla{i}a stigli u Bugojno ipak zna}e neku malo ja~u i sigurniju vojnu silu. U samom Travniku bilo je tog vremena oko 20 domobranskih pukovnika, a o drugim ~inovima da ne govorimo, a nisu imali barem jednu  borbenu satniju. Ali su zato imali jednu

~itavu golubarsku sat.

 

Dolazkom tih dviju djelatnih bojni sa podhvata “KOZARA” u podru~je BUGOJNA, tamo su se stvari stubokom promjenile. Kako u planovima za ostvarenje ustrojstva V-tog SDSdruga, bilo je potrebno najprije pripremiti potrebno oru`je kao i opremu i to sve spremiti na skladi{tu u samom Bugojnu kao mjestu koje nije u talijanskoj zoni i koje je posadno mjest sto`era Sdruga. Vidi pojedinosti u djelu V-ti staja}i djelatni Sdrug – Bugojno – Livno – Koprivnica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTROJ I BROJ^ANI SASTAV  (srpanj 1942)

 

I-vi STAJA]I DJELATNI SDRUG – SOKOLAC, (srpnja 1942 g.)

 

Sto`er Sdruga – Sokolac                   47    

Zapovjedni skup:                   

Zapovjednik: puk PTB-a, Jure FRANCETI]

Zamjenik: satnik UV, Ivan CIGOJ

Pobo~nik; 

Stegovni ~astnik: satnik UV, Ivan CIGOJ,

Pro~elnik osobnog odjela:

 

Glavar Sto`era: bojnik UV,  satnik UV, Ljubo VUJINA   

Pro~elnik izvje{tajnog odjela: satnik UNS-a, Herman Kre{o TONGAL

Pro~elnik gospodarskog odjela: pri~.

gospodarski ~astnici:

Blagajnik Sdruga:

Nadzornik skladi{ta:

Sladi{tar oru`ja

Skladi{tar opreme:

Vojni vjerski du{obri`nik RKT:

Vojni vjerski du{obri`nik ISLAM:

    pri~uvni poru~nik, Husein TERZI]

Veterinar Sdruga:

Zdrastveno pomo~i{te:

 

Sto`erna sat – Sokolac,                    196

sto`er sata:

zapovjednik: poru~nik UV, Mirko GRGEC

zamjenik;

stegovni:

 

dojavni vod,     48

zdrastveni vod,   36

pomo}ni skup:

Oru`ari:    4

Pekari:    10

Mlinari    10

Mesari:    10

Kuhari:     6

Kroja}i    10

Postolari   10

samovozni vod. 49

 

Obklopni sat – Sokolac                    144

zapovjednik: 

 

Samovozni sat – Sokolac                   144

zapovjednik: poru~nik UV, Mato BUKOVAC

 

Topni~ki sklop – Sokolac                  

STO@ER:

zapovjednik:

zamjenik topni~ki ~astnik:

 

ZAPOVJEDNI SKUP:

              

                 GOSPODARSKI URED:

 

 

 

 

               STO@ERNA BITNICA I-vog TOPNI^KOG SKLOPA

                sto`er bitnice:

                zapovjednik:

                dojavni ured:

               premjerni skup:

                             

               bojni povoz

               obskrbno prtlja`ni povoz                  

               4 haubica Ř150 mm ZAPOVJEDNIK: SATNIK PTB-a  Mato VUKI]

 

1-va bitnica

4 haubica Ř100 mm

 

2-ga binica

4 haubice Ř75 mm

 

3-~a bitnica

 4 haubice Ř75 mm                             300             831 

 

                                                                          

III-~a DJELATNA BOJNA – SREBRENICA      (751)

Zapovjednik : bojnik UV, Stani{a VASILJ,

 

XXI-va DJELATNA BOJNA –SREBRENICA      (751)

Zapovjednik: satnik PTB-a Mato VUKI]

zamjenik: por. PTB-a Ivan LA@ETA

 

XXII-ga DJELATNA BOJNA – VLASENICA     (751)

Zapovjednik: bojnik UV, Eduard KR[ULJ

 

XXIII-~a DJELATNA BOJNA – KASINDOL     (751)

Zapovjednik: nadsatnik UV, SULEJMANOVI]

 

XXIV-ta DJELATNA BOJNA – SOKOLAC    

Zapovjednik: bojnik PTB-a Joso DADI]              (751)

 

XXV-ta DJELATNA BOJNA – GORA@DE

              Zapovjednik bojnik UV, Ramiz [IPILOVI]                (751)        4.506

                                                                       5.331

 

 

 

 

STO@ERNI SKUP I. SDS

 

 

   Satnik UV, Ivan CIGOJ:

   Vodi vojnu obuku  XXI., XXII., XXIII., XXIV. i XXV. bojne u pripremi.

   Promaknut u ~in pri~uvnog pje{a~kog satnika UV

893/24/13.VI.1943. izvanredno promaknut u ~in pri~uvnog pje{a~kog bojnika UV.

 

1042/28/7.VII.1943. svojom odredbom o~. Br. 197-@. T. 1943, (tek. Br. 663-@T-43) odlikujem Vojni~kim redom `eljeznog trolista IV. Stupnja s hrastovim gran~icama, usta{kog satnika Ivana CIGOJ, sto`ernog ~astnika I. Usta{kog staj. djel. Zdruga, za naro~itu osobnu hrabrost i vrlo uzpje{no vodjenje svojih jedinica u borbama protiv odmetnika. Dano u Zagrebu dne,

 

144?/39/15.IX.1943. CIGOJ Ivana, pri~uvnog usta{kog bojnika, sada u slu`bi u I. Usta{kom staja}em djelatnom zdrugu, u slu`bu u sto`er I. Usta{kog staja}eg djelatnog zdruga, ~astnika za vezu sa njema~kom vojskom sa sjedi{tem u Sarajevu. (Sto`er usta{ke vojnice, osobni odjel broj 23198/6.IX.1943) 

 

U.V. 1223/10.IV.1943 Promi~em u ~in djelatnog usta{kog bojnika u Usta{koj vojnici , s redo~inom od 2.VIII.1942. Antu MAMI], djelatnog usta{kog nadporu~nika u I. staja}em djelatnom Sdrugu

Dano u Zagrebu dne, 10.IV.1944    (Vjestnik MINORS-a 826/23/2.VI.1943)

 

POVJERAVAM

Iz slu`benih obzira,

Š[ULENTI]Ć Milanu, djelatnom usta{kom pje{a~kom bojniku, do sada zapovjedniku samoborskog odsjeka, — zapovjedni~tvo I. usta{kog staja}eg djelatnog zdruga,

(Sto`er usta{ke vojnice, osobni odjel broj 3017/taj. 1. IX. 1943.)

 

SUDAR Franju, pri~uv. ust. bojniku, zapovjedni~tvo I. Ust. staja}eg djelat. zdruga.

                (Sto`er Ust. vojnice, osobni odjel broj 23578/8. IX. 1943.)

 

 

Svojom odredbom o~. broj 963-Hr.-1943. kolajnu za hrabrost Poglavnika Ante Paveli}a III. stupnja, (mala srebrna)  STANAREVI]Ć Bo`idaru,                  (tek. br. 14440 Hr.)

ust. nadporu~niku zapovjedniku do~astni~keč{kole te~aja I. ust. staj. djel. zd. za vrlo hrabro dr`anje u borbi protiv odmetnika.

 

Svojom odredbom o~. Broj 983-Hr.-1943., podjeljujem                   (tek. Br. 14682 – Hr)

Ljubomiru VUINA, nadporu~niku zamjeniku glavara Sto`era I. Staj. Djel. Sdruga, Kolajnu za hrabrost Poglavnika Ante Paveli} III. Stupnja (mala srebrna) za vrlo hrabro i po`rtvovno dr`anje u borbi protiv odmetnika.

Dano u Zagrebu 17.IX.1943 g. (Vjestnik MINORS-a broj 42/29.IX.1943, str. 1522)

 

 

STO@ERNA SAT I. SDRUGA

 

 

 

Svojom odredbom o~. broj 965-Hr.-1943.  kolajnu za hrabrost Poglavnika Ante Paveli}a III. stupnja, (mala srebrna)  BEGLEROVI]Ć Salihu,                       (tek. br. 14460)

     vojni~aru sto`erne sati I. ust. zdruga, za vrlo hrabro dr`anje u borbi protiv odmetnika.

 

Svojom odredbom o~. broj 983-Hr.-1943.  kolajnu za hrabrost Poglavnika Ante Paveli}a III. stupnja, (mala srebrna)  Ibrahim [PORI[EVI],                         (tek. br. 14692-Hr.)

vojni~aru sto`erne sati I. SDS, za vrlo hrabro dr`anje u borbi protiv odmetnika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III-~a DJELATNA BOJNA - SREBRENICA

 

                 Zapovjednik: satnik UV, Stani{a VASILJ,

                   Zamjenik:

                   Pobo~nik:

   Glavar gospodarskog ureda:

             Stegovnik bojne:

 

 

           vojni~ar UV, Zulfo DUMANJI], iz 3. sata, III-~e djelatne bojne I. SDS

616/18/10.IV.1943. o~. br. 645-Hr.1943,  (tek. br. 9218-Hr.) odlikovan je Kolajnm za hrabrost Poglavnika Ante Paveli} III. stupnja (mala srebrna) za vrlo hrabro dr`anje u borbi protiv odmetnika, naro~ito u Srebrenici, dne 25.IV.1942.

 

 

STO@ERNA SAT III. BOJNE

 

 

 

1.-va STRELJA^KA SAT:

 

 

 

2.-ga STRELJA^KA SAT:

 

 

 

3.-~a STRELJA^KA SAT

 

 

 

4.-ta STRELJA^KA SAT:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XXI-va Djelatna Bojna – SREBRENICA

 

             Zapovjednik: por. PTB-a Mato VUKI]

               Zamjenik: por. PTB-a Ivan LA@ETA

               Pobo~nik:

Glavar gospodarskog ureda: Zastavnik U.V., Matija DEPOLO

BRON^ANU KOLAJNU KRUNE KRALJA ZVONIMTRA NA RATNOJ VRPCI

Svojom odredbom oč. broj 503-Zv.-Kol.-1943. DEPOLO Matiji,                                  (tek. br. 5408-Zv.-Kol.)

usta{kom zastavniku, glavaru gospodarskog ureda XXI. ust. bojne, za njegov predan rad oko ustrojstva gospodarskog ureda bojne i po`rtvovnost oko obskrbljivanja iste u njezinim podhvatima.

Dano u Zagrebu, dne 4. IX. 1943.  (Vjestnik MINORS-a broj 39/15.IX.1943, str. 144?)

 

         Stegovnik bojne:

 

 

 

STO@ERNA SAT XXI. bojne

      Zapovjednik:  poru~nik PTB-a Marijan ^AGALJ

Svojom odredbom o~. broj 965-Hr.-1943.  kolajnu za hrabrost Poglavnika Ante Paveli}a III. stupnja, (mala srebrna) Č^AGALJ Marijanu,                         (tek. br. 14455.)

poru~niku P. T. B. zapovjedniku sto`erne sati XXI. bojne, za vrlo hrabro dr`anje u borbi protiv odmetnika.

 

 

 

 

1-va STRELJA^KA SAT:

              Zapovjednik: poru~nik PTB-a Ivan LA@ETA

                Zamjenik: zastavnik PTB-a Ante JURI]

 

Svojom odredbom o~. Broj 983-Hr.-1943., podjeljujem                   (tek. Br. 14685 – Hr)

Anti JURI], zastavniku PTB-a 4. sati XXI-ve bojne, I. Staj. Djel. Sdruga, Kolajnu za hrabrost Poglavnika Ante Paveli} III. Stupnja (mala srebrna) za vrlo hrabro i po`rtvovno dr`anje u borbi protiv odmetnika.

Dano u Zagrebu 17.IX.1943 g. (Vjestnik MINORS-a broj 42/29.IX.1943, str. 1522)

 

Svojom odredbom o~. Broj 984-Hr.-1943., podjeljujem                   (tek. Br. 14701 – Hr)

Anti KUSI], dorojniku, 1. sati XXI-ve bojne, I. Staj. Djel. Sdruga, Kolajnu za hrabrost Poglavnika Ante Paveli} III. Stupnja (mala srebrna) za vrlo hrabro i po`rtvovno dr`anje u borbi protiv odmetnika.

     Dano u Zagrebu 17.IX.1943 g.                (Vjestnik MINORS-a broj 42/29.IX.1943, str. 1523)

 

2-ga STRELJA^KA SAT:

              Zapovjednik: zastavnik PTB-a Dane HE^IMOVI]

 

Svojom odredbom o~. Broj 984-Hr.-1943., podjeljujem                   (tek. Br. 14696 – Hr)

Dane HE^IMOVI], zastavniku PTB-a,  2. sati XXI-ve bojne, I. Staj. Djel. Sdruga, Kolajnu za hrabrost Poglavnika Ante Paveli} III. Stupnja (mala srebrna) za vrlo hrabro i po`rtvovno dr`anje u borbi protiv odmetnika.

Dano u Zagrebu 17.IX.1943 g. (Vjestnik MINORS-a broj 42/29.IX.1943, str. 1523)

 

Svojom odredbom o~. Broj 984-Hr.-1943., podjeljujem                   (tek. Br. 14700 – Hr)

Matija OBRADOVI], dorojniku, 2. sati XXI-ve bojne, I. Staj. Djel. Sdruga, Kolajnu za hrabrost Poglavnika Ante Paveli} III. Stupnja (mala srebrna) za vrlo hrabro i po`rtvovno dr`anje u borbi protiv odmetnika.

     Dano u Zagrebu 17.IX.1943 g.                (Vjestnik MINORS-a broj 42/29.IX.1943, str. 1523)

 

Svojom odredbom o~. Broj 984-Hr.-1943., podjeljujem                   (tek. Br. 14702 – Hr)

Mladen PENAVA, vojni~aru, 2. sati XXI-ve bojne, I. Staj. Djel. Sdruga, Kolajnu za hrabrost Poglavnika Ante Paveli} III. Stupnja (mala srebrna) za vrlo hrabro i po`rtvovno dr`anje u borbi protiv odmetnika.

     Dano u Zagrebu 17.IX.1943 g.                (Vjestnik MINORS-a broj 42/29.IX.1943, str. 1523)

 

Svojom odredbom o~. Broj 984-Hr.-1943., podjeljujem                   (tek. Br. 14703 – Hr)

Andrija BABI],, vojni~aru, 2. sati XXI-ve bojne, I. Staj. Djel. Sdruga, Kolajnu za hrabrost Poglavnika Ante Paveli} III. Stupnja (mala srebrna) za vrlo hrabro i po`rtvovno dr`anje u borbi protiv odmetnika.

     Dano u Zagrebu 17.IX.1943 g.                (Vjestnik MINORS-a broj 42/29.IX.1943, str. 1523)

 

Svojom odredbom o~. Broj 984-Hr.-1943., podjeljujem                   (tek. Br. 14704 – Hr)

Matija SABLJAK, vojni~aruu, 2. sati XXI-ve bojne, I. Staj. Djel. Sdruga, Kolajnu za hrabrost Poglavnika Ante Paveli} III. Stupnja (mala srebrna) za vrlo hrabro i po`rtvovno dr`anje u borbi protiv odmetnika.

     Dano u Zagrebu 17.IX.1943 g.                (Vjestnik MINORS-a broj 42/29.IX.1943, str. 1523)

 

Svojom odredbom o~. Broj 984-Hr.-1943., podjeljujem                   (tek. Br. 14705 – Hr)

Franjo VA[AREVI], vojni~aruu, 2. sati XXI-ve bojne, I. Staj. Djel. Sdruga, Kolajnu za hrabrost Poglavnika Ante Paveli} III. Stupnja (mala srebrna) za vrlo hrabro i po`rtvovno dr`anje u borbi protiv odmetnika.

     Dano u Zagrebu 17.IX.1943 g.                (Vjestnik MINORS-a broj 42/29.IX.1943, str. 1523)

 

Svojom odredbom o~. Broj 984-Hr.-1943., podjeljujem                   (tek. Br. 14706 – Hr)

Ivan SU^I], vojni~aru, 2. sati XXI-ve bojne, I. Staj. Djel. Sdruga, Kolajnu za hrabrost Poglavnika Ante Paveli} III. Stupnja (mala srebrna) za vrlo hrabro i po`rtvovno dr`anje u borbi protiv odmetnika.

     Dano u Zagrebu 17.IX.1943 g.                (Vjestnik MINORS-a broj 42/29.IX.1943, str. 1523)

 

 

3-~a STRELJA^KA SAT:

              Zapovjednik: zastavnik PTB-a Ivan KALAD@I]

 

Svojom odredbom o~. Broj 983-Hr.-1943., podjeljujem                   (tek. Br. 14684 – Hr)

Ivan KALAD@I],, zastavniku PTB-a 3. sati XXI-ve bojne, I. Staj. Djel. Sdruga, Kolajnu za hrabrost Poglavnika Ante Paveli} III. Stupnja (mala srebrna) za vrlo hrabro i po`rtvovno dr`anje u borbi protiv odmetnika.

Dano u Zagrebu 17.IX.1943 g. (Vjestnik MINORS-a broj 42/29.IX.1943, str. 1522)

 

Svojom odredbom o~. broj 965-Hr.-1943.  kolajnu za hrabrost Poglavnika Ante Paveli}a III. stupnja, (mala srebrna)  JOHANI Alojzu,      (tek. br. 14456)

roiniku 3. sati XXI. bojne,  za vrlo hrabro dr`anje u borbi protiv odmetnika.

 

Svojom odredbom o~. Broj 984-Hr.-1943., podjeljujem                   (tek. Br. 14698 – Hr)

Alojzu JOHANI, rojniku, 3. sati XXI-ve bojne, I. Staj. Djel. Sdruga, Kolajnu za hrabrost Poglavnika Ante Paveli} III. Stupnja (mala srebrna) za vrlo hrabro i po`rtvovno dr`anje u borbi protiv odmetnika.

     Dano u Zagrebu 17.IX.1943 g.                (Vjestnik MINORS-a broj 42/29.IX.1943, str. 1523)

 

Svojom odredbom o~. Broj 984-Hr.-1943., podjeljujem                   (tek. Br. 14699 – Hr)

Andrija MI[KOVI], dorojniku, 3. sati XXI-ve bojne, I. Staj. Djel. Sdruga, Kolajnu za hrabrost Poglavnika Ante Paveli} III. Stupnja (mala srebrna) za vrlo hrabro i po`rtvovno dr`anje u borbi protiv odmetnika.

     Dano u Zagrebu 17.IX.1943 g.                (Vjestnik MINORS-a broj 42/29.IX.1943, str. 1523)

 

 

4-ta STRELJA^KA SAT:

              Zapovjednik:

 

 

Svojom odredbom o~. broj 965-Hr.-1943.  kolajnu za hrabrost Poglavnika Ante Paveli}a III. stupnja, (mala srebrna)  MANDI]Ć Matiji,                        (tek. br. 14457)

roiniku 4. sati XXI. bojne, za vrlo hrabro dr`anje u borbi protiv odmetnika.

 

Svojom odredbom o~. broj 965-Hr.-1943.  kolajnu za hrabrost Poglavnika Ante Paveli}a III. stupnja, (mala srebrna)  JELAVI]Ć Filipu,                         (tek. br. 14458)

roiniku 4. sati XXI. bojne, za vrlo hrabro dr`anje u borbi protiv odmetnika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXII-ga DJELATNA BOJNA – VLASENICA

 

                 Zapovjednik: nadpor. UV Eduard KR[ULJ,

                   Zamjenik:

                   Pobo~nik:

   Glavar gospodarskog ureda:

             Stegovnik bojne:

 

 

STO@ERNA SAT

 

 

 

1. STRELJA^KA SAT

 

 

2. STRELJA^KA SAT

Svojom odredbom o~. Broj 984-Hr.-1943., podjeljujem                   (tek. Br. 14697 – Hr)

Juraj PERKOVI], zastavniku PTB-a,  2. sati XXII-ge bojne, I. Staj. Djel. Sdruga, Kolajnu za hrabrost Poglavnika Ante Paveli} III. Stupnja (mala srebrna) za vrlo hrabro i po`rtvovno dr`anje u borbi protiv odmetnika.

     Dano u Zagrebu 17.IX.1943 g.                (Vjestnik MINORS-a broj 42/29.IX.1943, str. 1523)

 

 

 

3. STRELJA^KA SAT

 

 

 

4. STRELJA^KA SAT

           Zapovjednik: poru~nik PTB-a, Stjepan JEL^I],

144?/39/15.IX.1943. Svojom odredbom o~. Br. 239-@.-T.-1943 (tek. Br. 827-@.-T.-) odlikujem Vojni~kim redom `eljezni trolist IV. Stupnja, usta{kog poru~nika PTB-a Stjepana JEL^I], zapovjednika 4. sati XXII. bojne za osobnu hrabrost i uzpje{no vodjenje svoje sati u brobi protiv odmetnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIII-~a DJELATNA BOJNA – KASINDOL

 

                 Zapovjednik: sat. UV  SULEJMANOVI]

                   Zamjenik:

                   Pobo~nik:

   Glavar gospodarskog ureda:

             Stegovnik bojne:

 

 

 

 

STO@ERNA SAT

      Zapovjednik:

 

 

1. STRELJA^KA SAT

           Zapovjednik:

 

 

2. STRELJA^KA SAT

           Zapovjednik:

 

 

3. STRELJA^KA SAT

           Zapovjednik:

 

 

4. STRELJA^KA SAT

           Zapovjednik:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIV-ta DJELATNA BOJNA – SOKOLAC

 

                 Zapovjednik: bojnik UV, Joso DADI]

                   Zamjenik:

                   Pobo~nik:

   Glavar gospodarskog ureda:

             Stegovnik bojne:

 

STO@ERNA SAT

    Zapovjednik:

 

 

Svojom odredbom o~. broj 963-Hr.-1943. kolajnu za hrabrost Poglavnika Ante Paveli}a III. stupnja, (mala srebrna)  JURI[I]Ć Matiji,                          (tek. br. 14442.Hr)

    vojni~aru sto`erne sati XXIV. usta{ke bojne, za vrlo hrabro dr`anje dr`anje u borbi protiv    

    odmetnika.

 

 

 

1. STRELJA^KA SAT

          Zapovjednik:

 

 

2. STRELJA^KA SAT

           Zapovjednik:

 

 

3. STRELJA^KA SAT

           Zapovjednik:

 

 

4. STRELJA^KA SAT

           Zapovjednik:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXV-ta DJELATNA BOJNA – GORA@DE

 

                 Zapovjednik: bojnik UV, Ramiz [IPILOVI]

                   Zamjenik:

                   Pobo~nik:

   Glavar gospodarskog ureda:

             Stegovnik bojne:

 

 

STO@ERNA SAT

 

 

 

1. STRELJA^KA SAT

 

 

 

2. STRELJA^KA SAT

 

 

 

3. STRELJA^KA SAT

 

 

 

4. STRELJA^KA SAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXVIII-ma DJELATNA BOJNA

                 Zapovjednik: pri~. nadpor. UV, Sre~ko JUKI]

Svojom odredbom oč. broj 239-2. T.-1943.                         (tek.br. 828 -@) odlikujem

Vojni~kim redom @eljeznog Trolista IV. Stupnja s hrastovim gran~icama, ust. pri. nadporu~nika

zapovjednika XXVIII. bojne I. Ust. staj. djel. zdruga za naro~itu osobnu hrabrost i vrlo uzpje{no vodenje bojne u borbama protiv odmetnika polu~iv{i svojom vlastitom pobudom vrlo dobre posljedke i zarobiv{i odmetni~ke  zapovjednike.

Dano u Zagrebu, dne 4. VII. 1943.  (VJS. MINORS-a BROJ 41/22.IX.1943

 

                   Zamjenik:

                   Pobo~nik:

   Glavar gospodarskog ureda:

             Stegovnik bojne:

 

STO@ERNA SAT

 

 

 

1. STRELJA^KA SAT

 

 

2. STRELJA^KA SAT

Svojom odredbom o~. broj 965-Hr.-1943.  kolajnu za hrabrost Poglavnika Ante Paveli}a III. stupnja, (mala srebrna)  HUDE Franji,                            (tek. br. 14459)

roiniku 2. sati XXVIII. boine za vrlo hrabro dr`anje u borbi protiv odmetnika.

 

3. STRELJA^KA SAT

Svojom odredbom o~. Broj 983-Hr.-1943., podjeljujem                   (tek. Br. 14691 – Hr)

Petar MATI]-MLINAREVI], rojniku 3. sati XXVIII-me bojne, I. Staj. Djel. Sdruga, Kolajnu za hrabrost Poglavnika Ante Paveli} III. Stupnja (mala srebrna) za vrlo hrabro i po`rtvovno dr`anje u borbi protiv odmetnika.

Dano u Zagrebu 17.IX.1943 g. (Vjestnik MINORS-a broj 42/29.IX.1943, str. 1522)

 

4. STRELJA^KA SAT

Svojom odredbom o~. Broj 983-Hr.-1943., podjeljujem                   (tek. Br. 14683 – Hr)

Jakov AN^I], poru~niku PTB-a 4. sati XXVIII-me bojne, I. Staj. Djel. Sdruga, Kolajnu za hrabrost Poglavnika Ante Paveli} III. Stupnja (mala srebrna) za vrlo hrabro i po`rtvovno dr`anje u borbi protiv odmetnika.

Dano u Zagrebu 17.IX.1943 g. (Vjestnik MINORS-a broj 42/29.IX.1943, str. 1522)

 

Svojom odredbom o~. broj 963-Hr.-1943. kolajnu za hrabrost Poglavnika Ante Paveli}a III. stupnja, (mala srebrna)  KAJI]Ć Miji,                                (tek. br. 14443.Hr)

vojni~aru 4. sati XXVIII. usta{ke bojne, {to je vlastitom pobudom sam napao jednu skupinu od 4 odmetnika, kojom je savladao njihovog vodju, a ostale raztjerao, spasiv{i oplja~kane stvari.

 

 

 

XXIX-ta DJELATNA BOJNA

 

                 Zapovjednik:

                   Zamjenik:

                   Pobo~nik:

   Glavar gospodarskog ureda:

             Stegovnik bojne:

 

STO@ERNA SAT

 

 

 

1. STRELJA^KA SAT

 

 

2. STRELJA^KA SAT

 

3. STRELJA^KA SAT

 

4. STRELJA^KA SAT

 

Svojom odredbom o~. Broj 983-Hr.-1943., podjeljujem                   (tek. Br. 14686 – Hr)

Mile DOMAZET, dovodniku 2.sati, XXIX-te bojne, I. Staj. Djel. Sdruga, Kolajnu za hrabrost Poglavnika Ante Paveli} III. Stupnja (mala srebrna) za vrlo hrabro i po`rtvovno dr`anje u borbi protiv odmetnika.

Dano u Zagrebu 17.IX.1943 g. (Vjestnik MINORS-a broj 42/29.IX.1943, str. 1522)

 

Svojom odredbom o~. Broj 983-Hr.-1943., podjeljujem                   (tek. Br. 14687 – Hr)

Stjepanu CRNKOVI], rojniku  2. sati XXIX-te bojne, I. Staj. Djel. Sdruga, Kolajnu za hrabrost Poglavnika Ante Paveli} III. Stupnja (mala srebrna) za vrlo hrabro i po`rtvovno dr`anje u borbi protiv odmetnika.

Dano u Zagrebu 17.IX.1943 g. (Vjestnik MINORS-a broj 42/29.IX.1943, str. 1522)

 

Svojom odredbom o~. Broj 983-Hr.-1943., podjeljujem                   (tek. Br. 14688 – Hr)

Ilija KOVA^EVI], rojniku 2. sati XXIX-te bojne, I. Staj. Djel. Sdruga, Kolajnu za hrabrost Poglavnika Ante Paveli} III. Stupnja (mala srebrna) za vrlo hrabro i po`rtvovno dr`anje u borbi protiv odmetnika.

Dano u Zagrebu 17.IX.1943 g. (Vjestnik MINORS-a broj 42/29.IX.1943, str. 1522)

 

Svojom odredbom o~. Broj 983-Hr.-1943., podjeljujem                   (tek. Br. 14689 – Hr)

Anton FILA, rojniku 2. sati XXIX-te bojne, I. Staj. Djel. Sdruga, Kolajnu za hrabrost Poglavnika Ante Paveli} III. Stupnja (mala srebrna) za vrlo hrabro i po`rtvovno dr`anje u borbi protiv odmetnika.

Dano u Zagrebu 17.IX.1943 g. (Vjestnik MINORS-a broj 42/29.IX.1943, str. 1522)

 

Svojom odredbom o~. Broj 983-Hr.-1943., podjeljujem                   (tek. Br. 14690 – Hr)

Ahmed SPAHI], vojni~aru 2. sati XXIX-te bojne, I. Staj. Djel. Sdruga, Kolajnu za hrabrost Poglavnika Ante Paveli} III. Stupnja (mala srebrna) za vrlo hrabro i po`rtvovno dr`anje u borbi protiv odmetnika.

Dano u Zagrebu 17.IX.1943 g. (Vjestnik MINORS-a broj 42/29.IX.1943, str. 1522)

 

 

 

 

 

 

 

XL-ta DJELATNA BOJNA

                 Zapovjednik:

                   Zamjenik:

                   Pobo~nik:

   Glavar gospodarskog ureda:

             Stegovnik bojne:

 

STO@ERNA SAT

 

 

 

1. STRELJA^KA SAT

Svojom odredbom o~. broj 963-Hr.-1943. kolajnu za hrabrost Poglavnika Ante Paveli}a III. stupnja, (mala srebrna)  SOFTI]Ć Kadriji,                           (tek. br. 14441

ust. dovodniku 1. sati XL. bojne, za vrlo hrabro dr`anje u borbi protiv odmetnika.

 

 

2. STRELJA^KA SAT

 

 

 

3. STRELJA^KA SAT

 

 

 

4. STRELJA^KA SAT

 

 

 

 

 

 

website stats