POPIS GENERALSKOG ZBORA HOS-a

 


  1.) Jusuf AJANOVI]

  2.) Ing Hinko ALABANDA

  3.) Ladislav vitez ALEMAN

  4.) Salko Vitez ALIKADI]  +

  5.) Edgar ANGELI,

  6.) Kosta BADER  +

  7.) Mihovil BAJD       

  8.) Emanuel BALLEY

  9.) Vilko Vitez BEGI]

 10.) Zdenko BEGI]

 11.) Pavao BEGOVI]

 12.) Petar BLA[KOVI]  +

 13.) Rafael Vitez BOBAN  +

 14.) Dragutin BRKI]  +

 15.) Ivan BROZOVI]

 16.) Eduard Vitez di BONA-BUNI] +

 17.) Slavi{a CESARI]

 18.) Nikola CRISOMALI

 19.) Matija vitez ^ANI]

 20.) Maksimilijan ^I^ERI] pl. BA^ANI  

 21.) Milan ^UDINA  +

 22.) Oton ^U[

 23.) ]iril DANDA

 24.) Milan pl. vitez DESOVI]

 25.) Franjo DOLA^KI

 26.) Stjepan DOLE@IL

 27.) Roman DOMANIK

 28.) Gjuro DRAGI^EVI]

 29.) Fedor Vitez DRAGOJLOV

 30.) Stipe vitez DUI]  +

 31.) Jure Vitez FRANCETI]  +

 32.) Julije FRITZ

 33.) Josip GAMBERGER

 34.) Stjepan GA[^I]

 35.) Mirko GREGORI]

 36.) Stjepan GRLI]  +

 37.) Gjuro vitez GRUJI]

 38.) Anto GRUM

 39.) Artur Vitez GUSTOVI]

 40.) Ferdinand pl. HALLA

 41.) Dragutin HELBICH

 42.) Dr. Rudolf HERCEG

 43.) Ivo HEREN^I]

 44.) dr. Ante HO^EVAR

 45.) Muhamed beg HROMI]

 46.) Gjuro ISSER

 47.) Jovan ISKRI]

 48.) Gjuro pl. JAK^IN +

 49.) Oskar KIRCHBAUM  +

 50.) Dragutin KLAI]

 51.) Josip KOPA^IN +

 52.) Kre{imir KO[AK

 53.) Rudolf KRAUS-TUDI] +

 54.) Vladimir KREN

 55.) Rikard KUBIN +

 56.) Petar KVATERNIK +

 57.) Slavko Vitez KVATERNIK

 58.) Vladimir Vitez pl. LAXA +

 59.) Josip pl. LEME[I]

 60.) Vjekoslav Vitez LUBURI]  +

 61.) Rudolf pl. LUKANC

 62.) Franjo vitez LUKAC

 63.) Mihajlo LUKI]

 64.) Bogdan MAJETI]

 65.) Emilio Ivan MARIA[EVI]

 66.) August MARI]

 67.) Ivan MARKULJ

 68.) Ivan MATAGI] +

 69.) Ante pl. MATASI]  +

 70.) Vladimir METIKO[

 71.) Josip vitez METZGER

 72.) Milan MIESLER  +

 73.) Stjepan MIFEK  +

 74.) Lavoslav MILI]

 75.) Ante vitez MO[KOV

 76.) Matija MURKOVI] +

 77.) Ante NARDELI

 78.) Miroslav (Fridrich) NAVRATIL

 79.) Franjo pl. NIKOLI]

 80.) Franjo NIKOLI]

 81.) Viktor NOVAK

 82.) Bogumil NOVAKOVI] pl. \URABOJSKI +

 83.) Miroslav (Fridrich) OPA^I]

 84.) Franjo PACAK +

 85.) Du{an PAL^I]

 86.) Martin PARAC +

 87.) Marko (Markan) PAVLOVI]

 88.) Vilko PE^NIKAR

 89.) Ivan Vitez pl. PER^EVI]

 90.) Krunoslav, Stjepan Vitez PERI^I]

 91.) Aleksandar pl. PERKOVI] +

 92.) Dr. prof. Maksimilijan PETANJEK

 93.) Vjekoslav pl. PETKOVI] +

 94.) Dr. Milan pl. PRAUNSPERGER

 95.) Viktor Ivan PREBEG

 96.) Antun PROHASKA

 97.) Ivan PRPI]

 98.) Emil RADL

 99.) Julio RESCH  +

100.) Tomislav ROLF

101.) Dragutin Vitez RUB^I]

102.) Dragutin RUMLER +

103.) Adolf vitez SABLJAK

104.) Julio SACHS +

105.) \uro SERTI]

106.) Dr. Mile SERTI]

107.) Tomislav vitez SERTI]

108.) Vjekoslav SERVATZY

109.) Julio SIMONOVI]

110.) Slavko SKOLIBER

111.) Nikola Vitez STEINFEL

112.) Zvonimir STIMAKOVI]

113.) Frane SUDAR

114.) Ivan [ARNBEK

115.) Franjo Vitez [IMI]  +

116.) Rudolf [IMI] +

117.) Ivo [NUR +

118.) Josip [OLC

119.) Miroslav [O[TARI]

120.) Slavko Vitez [TANCER

121.) Kvintijan TARTAGLIA

122.) Ivan TOMA[EVI]

123.) Milan UZELAC

124.) Ante VOKI]  +

125.) Mato VRKLJAN

126.) Don Stjepan pl. VU^ETI]  +

127.) Mirko VU^KOVI]

128.) Rudolf WANNER

129.) Mirko ZGAGA  +

130.) Mario ZLOBEC +

131.) Bo`idar ZORN


 

 

Pravo na naslov Vitez imali su:

                   3.)  Ladislav vitez ALEMAN

  4.)  Salko vitez ALIKADI] (posmrtno)

  9.)  Vilko vitez BEGI]  (2 puta)

 13.)  Rafael vitez BOBAN

                 16.)  Eduard vitez pl. de BONA-BUNI] (posmrtno)

                   19.)   Matija vitez ^ANI],

 24.)  Milan pl. vitez DESOVI]

 29.)  Fedor vitez DRAGOJLOV

 30.)  Stipe vitez DUI] (posmrtno)

 31.)  Jure vitez FRANCETI] (posmrtno)

 37.)  Gjuro vitez GRUJI]

 39.)  Artur vitez GUSTOVI]

 48.)  Gjuro vitez pl. JAK^IN

 57.)  Slavko vitez KVATERNIK

 58.)  Vladimir vitez pl. LAXA  (3 puta)

 60.)  Vjekoslav vitez LUBURI]

 62.)  Franjo vitez LUKAC

 71.)  Josip vitez METZGER

 75.)  Ante vitez MO[KOV  (2 puta)

 89.)  Ivan vitez pl. PER^EVI]

 90.)  Krunoslav Stjepan vitez PERI^I]

101.)  Dragutin vitez RUB^I]

103.)  Adolf vitez SABLJAK

107.)  Tomislav vitez SERTI]

115.)  Franjo vitez [IMI] (posmrtno)

120.)  Slavko vitez [TANCER

                  Njih ukupno 26

 

 

 

                         Prema vjeroizpovjedi:

 

 


Hebrejske (`idovske) vjeroizpovjedi:

  2.) Ing Hinko ALABANDA

  3.) Ladislav ALEMAN

  5.) Edgar ANGELI

  8.) Emanuel BALLEY

 22.) Oton ^U[

 32.) Julio FRITZ

 33.) Josip GAMBERGER

 36.) Ferdinand pl. HALLA

 41.) Dragutin HELBIN

 46.) Gjuro ISSER

 48.) Oskar KIRCHBAUM

 53.) Rudolf KRAUS-TUDI]

 55.) Rikard KUBIN

 71.) Josip vitez METZGER

 72.) Milan MIESLER

 94.) Dr. Milan pl. PRAUNSPERGER

 99.) Julio RESCH

102.) Dragutin RUMLER

104.) Julio SACHS

109.) Julio SIMONOVI]

111.) Nikola STEINFEL

114.) Ivan [ARNBEK

117.) Ivo [NUR

118.) Josip [OLC (SCHOLTZ)

121.) Kvintijan TARTAGLIA

128.) Rudolf WANNER

129. Mirko ZGAGA

131.) Zvonimir ZORN

 

Po broju njih 28-mero. U postotku 21.4%

Pravoslavne vjeroizpovjedi:

 

24.) Milan pl. vitez DESOVI]

28.) Gjuro DRAGI^EVI]

29.) Fedor vitez DRAGOJLOV

37.) Gjuro vitez GRUJI]

47.) Jovan ISKRI]

63.) Mihajlo LUKI]

74.) Lavoslav MILI]

85.) Du{an PAL^I]

112.) Zvonimir STIMAKOVI]

123.) Milan UZELAC

 

Po broju njih 10-tero. U postotku 7.63%.

 

Islamske vjeroizpovjedi:

  1.) Jusuf AJANOVI]

  4.) Salko vitez ALIKADI]

 45.) Muhamed beg HROMI]

 

Po broju njih 3-je. U postotku 2.29%

 

Njih 90 bili su rimokat. vjeroizpovjedi. U postotku 68.7%. Njih 127, prema krstnim listovima i i domovnici, bili su rodjeni u kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji i Dalmaciji a imali su hrvatsku Domovnicu, zatim jedan u Italiji, jedan u ^e{koj,  jedan u Austriji i jedan u Madjarskoj od roditelja rodjenih u Hrvatskoj a na vojnoj slu`bi u tim zemljama.


 

 

  

 

 

 

Primljeni izravno u ~inu generala u prvim danima ustrojstva HOS-a.

 

9.) Vilko vitez BEGI], general glavno sto`erni 15.IV.1941.     

20.) Maksimilajn ^I^ERI], general administrativni 15.V.1941.      

37.) \uro vitez GRUJI], general glavno sto`erni 15.V.1941.     

42.) dr. Rudolf HERCEG, general zdrastveni, 15.V.1941.     

44.) dr. Ante HO^EVAR, general zdrastveni 1.VI.1941.

46.) \uro ISER, general topni~ki, 1.V.1941.     

48.) \uro pl. JAK^IN, admiral mornarica 15.IV.1941.     

50.) Dragutin KLAI], general pje{a~ki 1.V.1941.     

56.) Petar KVATERNIK, general pje{a~ki, 10.IV.1941.

57.) Slavko vitez KVATERNIK, general glavno sto`erni 10.IV.1941.   

58.) Vladimir vitez pl. LAXA, general glavnosto`erni 10.IV.1941.    

63.) Mihajlo LUKI], general pje{a~ki, 19.IV.1941.

65.) Emilijo Ivan MARIA[EVI], kontraadmiral, 20.IV.1941

66.) August MARI], general glavno sto`erni 10.IV.1941.

69.) Ante pl. MATASI], general pje{a~ki 10.IV.1941.

70.) Milan MISLER, general oru`ni~ki 11.IV.1941.

74.) Lavoslav MILI], general obskrbni, 15.V.1941.

79.) Franjo pl. NIKOLI], general glavno sto`erni 10.IV.1941.

82.) Bogumil NOVAKOVI], general pje{a~ki 1.V.1941.

83.) Fridrih OPA^I], general obkoparski 10.VI.1941

86.) Martin PARAC, general, pje{a~ki, 10.IV.1941.

89.) Ivan pl. PER^EVI], general glavno sto`erni 29.IV.1941

93.) Vjekoslav pl. PETKOVI], general glvavno sto`erni 10.IV.1941

97.) Ivan PRPI], general pje{a~ki 1.V.1941

99.) Dragutin RUMLER, general pje{a~ki 17.IV.1941

106.) dr. Mile SERTI], general zdrastveni 10.IV.1941

109.) Julio SIMONOVI], general pje{a~ki 15.IV.1941

120.) Slavko vitez [TANCER, general pje{a~ki 12.IV.1941

          121.) Kvintijan TARTAGLIA, general oru`ni~ki 10.IV.1941

          123.) Milan UZELAC, general zrakoplovni 10.IV.1941

          

Ukupno njih 29 generala ili 22.13% od ukupno 131 generala

 

    

 

 

 

 

 

Na priedlog Povjerenstva MINDOM-a za primanje ~astnika i temeljem  zakonske odredbe od 22. svibnja 1942 godine, primljeni su u mirovinski stali{ umirovljenika hrvatskog Domobranstva, umirovljeni ~astnici biv{e jugovojske

 

Armin PAVI], kontraadmiral, 1.VII.1942

Marjan POLI], viceadmiral   1.VII.1942

Vladimir DOMAINKO, kontraadmiral 1.V.1941

Julijan pl. LUTEROTTI, kontraadmiral 1.V.1941

Tomo pl. THIANICH, Kontraadmiral 10.VII.1941

Frano VU^ER, kontraadmiral 1.VII.1942

 

 

  PUKOVNICI DV PROMAKNUTI U ^IN GENERALA

 


Junus AJANOVI], puk, samovozni 4.IV.1945

Ladislav ALEMAN, puk, pje{a~ki  8.VII.1944

Salko vitez ALIKADI], puk, pje{a~ki  16.XI.1941

Edgar ANGELI, kap b/b mornar. 17.IX.1943.

Kosta BADER, puk intendantski  27.VIII.1943

Mihovil BAJD, puk, topni~ki 1.V.1945

Emanuel BALLEY, puk, pje{a~ki  6.X.1942

Zdenko BEGI], puk, pje{a~ki  4.IV.1945

Pavle BEGOVI], puk, dojavni  8.VII.1944

Petar BLA[KOVI], puk, pje{a~ki 1.X.1942

Dragutin BRKI], puk, pje{a~ki, 18.VIII.1944.

Ivan BROZOVI], puk, pje{a~ki, 30.VI.1942.

Eduard vitez pl. di BONA-BUNI] puk,konji~ki,21.X.1944

Nikola CRISOMALI, kap/bb, 20.IV.1945.

Slavi{a CESARI], puk, topni~ki  23.III.1945

Matija ^ANI], puk, konji~ki  27.VIII.1943

Milan ^UDINA, puk, pje{a~ki  30.X.1944

^iril DANDA, puk, in`injerski  8.VII.1944

Milan pl. vitez DESOVI], puk, konji~ki  15.II.1944

Franjo DOLA^KI, puk, topni~ki  8.VII.1944

Stjepan DOLLE@IL, puk, konji~ki  8.VII.1944

Roman DOMANIK, puk, topni~ki  8.VII.1944

\uro DRAGI^EVI], puk, zrakoplov. 8.VII.1944

Fedor vitez DRAGOJLOV, puk, glavn. sto`.  15.XII.1942

Julije FRITZ, puk, pje{a~ki  1.V.1945

Josip GAMBERGER, puk, pje{a~ki. 1.V.1945

Stjepan GA[^I], puk, pje{a~ki, 15.II.1944

Mirko GREGORI], puk, pje{a~ki  15.II.1944

Anto GRUM, puk, pje{a~ki, 1.V.1945.

Stjepan GRLI], puk, topni~ki  15.II.1944

Artur vitez GUSTOVI], puk pje{a~ki  27.VIII.1943

Dragutin HELBICH, puk, glavsto`. 1.V.1945

Muhamed beg HROMI], kap/bb, 7.10.1944

Jovan ISKRI], puk, pje{a~ki, 30.X.1944

Oskar KIRCHBAUM, puk, obkoparski, 18.XI.1943

Josip KOPA^IN, puk, pje{a~ki, 26.VI.1943.

Kre{imir KO[AK, puk, pje{a~ki  8.VII.1944

Rudolf KRAUS-TUDI], puk, intend. 20.VIII.1942

Rikard KUBIN, kap b/b, mornarica 29.II.1944.

Josip LEME[I], puk, glavno sto`erni, 13.VI.1942

Rudolf pl. LUKANC, puk, glavno sto`erni, 15.II1942

Bogdan MAJETI], puk, pje{a~ki, 15.II.1944

Emil MARIA[EVI], kap b/b

Ivan MATA^I], puk, pje{a~ki  2.X.1941

Stjepan MIFEK, puk, pje{a~ki  30.X.1944

Matija MURKOVI], puk, pje{a~ki, 10.VI.1943.

Anton NARDELLI, puk, pje{a~ki  15.IX.1944

Miroslav NAVRATIL, puk, zrakoplov. 14.VIII.1943.

Franjo NIKOLI], puk, glavno sto`erni  11.II.1944

Viktor NOVAK, puk, oru`ni~ki, 112.VII.1944.

Franjo PACAK, puk, pje{a~ki  27.VIII.1943

Du{an PAL^I], puk, glavsto`erni, 29.I.1945.

Stjepan PERI^I], puk, pje{a~ki  11.II.1944

Aleksandar pl. PERKOVI], puk,glav.sto`. 8.VII.1944

Maksimilijan PETANJEK, puk, stru~ni  26.VI.1943

Milan pl. PRAUNSPERGER, puk, sudski 8.VII.1944

Viktor PREBEG, puk, glavnosto`erni, 1943

Anton PROHASKA, puk, topni~ki  27.VIII.1943

Emil RADL, puk, topni~ki  27.VIII.1943

Julije RESCH, puk, pje{a~ki, 2.VIII.1944.

Julije SACHS, puk, obkoparskiski, 2.V.1944

\uro SERTI], puk, pje{a~ki  16.II.1943

Nikola STEINFEL, kap b/b, mornar. 4.V.1944

Zvonimir STIMAKOVI], puk, konji~ki  15.IX.1944

Ivan [ARNBEK, puk, pje{a~ki  15.IX.1944

Franjo [IMI], puk, pje{a~ki  15.II.1944

Ivo [NUR, puk, pje{a~ki  8.II.1944

Josip [OLC, puk, pje{a~ki  22.XII.1944

Miroslav pl. [O[TARI], puk, topni~ki  22.II.1943

Ivan TOMA[EVI], puk, pje{a~ki  22.VIII.1943

Mato VRKLJAN, puk, pje{a~ki  13.VI.1942

Don Stjepan VU^ETI], puk, vojni vikar, 31.I.1945 

Mirko VU^KOVI], puk, sudski  22.12.1944

Rudolf WANNER, puk, topni~ki  8.VII.1944

Mirko ZGAGA, puk, pje{a~ki  9.X.1943

Mario ZLOBEC, puk, pje{a~ki  11.VII.1942

Bo`idar ZORN, puk, glavno sto`erni 15.IX.1944 

 

Pukovnici Usta{ke Vojnice promaknuti u ~in generala

 

Hinko ALABANDA, puk, tehni~ki, 23.III.45

Rafael vitez BOBAN, puk, pje{a~ki, 22.XII.1944

Oton ^U[, puk, glavno sto`erni,  1943.

Stipe DUI], puk, glavno sto`erni, 6.VI.1941.

Jure vitez FRANCETI], puk, pje{a~ki,8.IV.1943

Ferdinand pl. HALLA, puk.glavsto`, 1943

Ivo HEREN^I], puk, pje{a~ki, 22.XII.1944

Gjuro pl. JAK^IN, puk,  11.IV.1941

Vladimir KREN, puk, zrakoplovni, 7.IV.1942,

Franjo vitez LUKAC, puk, pje{a~ki, 4.IV.1945

Vjekoslav vitez LUBURI], puk, pje{a~ki, 4.IV.1945

Ivan vitez MARKULJ, puk, pje{a~ki, 1.VI.1942

Vladimir METIKO[, puk, pje{a~ki,  15.IX.1944

Josip vitez METZGER, puk, pje{a~ki, 27.VIII.1943

Ante vitez MO[KOV, puk, pje{a~ki, 22.XII.1944

Marko PAVLOVI], ouk, pje{a~ki, 4.IV.1945

Vilko PE^NIKAR, puk, pje{a~ki 22.XII.1944

Ivan vitez pl. PER^EVI], puk, glavsto`, 15.II.1944

Tomislav ROLF, puk, pje{a~ki, 22.XII.1944

Dragutin vitez RUB^I], puk, zrakoplovni, 9.IX.1944

Adolf vitez SABLJAK, puk, glaavsto`erni, 15.II.1944

Tomislav vitez SERTI], puk, glavsto`erni, 8.IX.1944

Vjekoslav SERVATZY, puk, pje{a~ki, 4.IV.1945

Slavko SKOLIBER, puk, redarstveni, 22.XII.1944

Frane SUDAR, puk, pje{a~ki, 4.IV.1945

Rudolf [IMI], puk, pje{a~ki  7.III.1945

Josip [OLC, puk, pje{a~ki  22.XII.1944

 

Ante VOKI], puk, pje{a~ki, 11.VII.1944

 

Promaknuto u ~in generala:

66 pukovnika DV           51.14%      

28 pukovnika UV           21.37%

 6 kapetana b/b, mornarice   4.58%

 2 pukovnika zrakoplovstva   2.20%

 1 pukovnik oru`ni~tva       0.76%

 

U ~inoredu Krilnika UV bili su:

29.) Stipe DUI] (posmrtno)

30.) Jure vitez FRANCETI] (posmrtno)

38.) Ferdinand pl. HALLA

57.) Slavko vitez KVATERNIK

83.) Du{an PAL^I]

121.) Ante VOK


 

 

 

   

 

 

 


 

TABELARNI PREGLED GENERALSKOG SBORA

 

 

 

 

        

 

            

     Po  struci

Primljen

U ~inu

Generala

Promaknu ~in

generala

Ukupno.

 

Umirovljeno 

Poginuli

    u

borbi

Umrlo

prirodno       

 smr~u

 

Ubijeno

 

 1

Glavnosto`erni

    8

   14

22

     9

    

     9

    12

 

 2

Pje{a~tva

    9

   51

60

    14

    15

    16

    29

 

 3

Topni~!tva

    1

   10

11

     4

     1

     5

     4

 

 4

Konjani~tva

   

    5

 5

     1

     1

     3

     1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5

Mornari~ki

    2

    4

 6

     3

 

     3

     1

 

 6

Zrakoplovnih

    1

    3

 4

     2

 

     2

     2

 

 7

Oru`ni~ki

    2

    1

 3

     1

 

     1

     1

 

 8

Vojni vikar

 

    1

 1

 

 

     1

 

 

 9

Intendantskih

    1

    2  

 3

     1

 

     2

 

 

10

Dojavni~arskih

   

    1

 1

 

 

 

     1

 

11

Zdrastvenih

    3

 

 3

     3

 

     1

     1

 

12

Vojno sudskih

   

    2

 2

 

 

     1

     1

 

13

Nastavnih

   

    1

 1

     1

 

 

     1

 

14

Samovoznih

   

    1

 1

 

 

 

     1

 

15

Obkoparski

    1

    3

 4

     1

     2

 

     2

 

16

Redarstveni

 

    1

 1

 

 

 

     1

 

17

Administrativni

    1

 

 1

     1

 

 

 

 

18  

Tehni~ke sl.

 

 

UKUPNO

       

 

 

   29          

    1

 

 

  102

 

 1

 

 

131

 

 

 

    41

 

 

 

 

    19

  14.50%

 

     1

 

 

    46

 35.11%

 

 

 

 

    58

 

44.27%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ZAPOVJEDNICI SBOROVA HOS-a i DIVIZIJA

 

                         I. SBOR HOS-a - Zagreb

Zapovjednik: (75) general Ante vitez MO[KOV,  od 21.I.1945.

Zamjenik: (36) general Stjepan GRLI],  od 21.I.1945.

Glavar sto`era:

u sastavu od:

 

I-ve HRVATSKE UDARNE DIVIZIJE – Kri`evci

Zapovjednici: 1-vi: (75) general Ante vitez MO[KOV, od 15.IX.1944 do 31.XII.1944

           2-vi: (118) general Josip [OLC, od 1.I.1945 do 3.IV.1945.

           3-~i: (77) general Ante NARDELI, od 4.IV.1945 do 7.V.1945.

Zamjenik zapovj: 1-vi (118) general Josip [OLC, od 1.XI.1944 do 31.XII.1944.

 

2-ge HRVATSKE USTA[KE DIVIZIJE – Vara`din

Zapovjednici 1-vi: (35) general Mirko GREGORI], do sie~nja 1945

           2-gi: (103) general Adolf vitez SABLJAK, do 11.IV.1945

           3-~i: (131) general Bo`idar ZORN, od 11.IV.1945

Zamjenik:

Glavar sto`era:

 

5-te HRVATSKE USTA[KE DIVIZIJE – Koprivnica

Zapovjednik: (13) general Rafael vitez BOBAN, od 20.X.1944. do kraja

Zamjenik 1-vi:(36) general Stjepan Grli}, od 20.X.1944. do 21.I.1945,

        2-gi” 

Glavar sto`era: puk. DV, Ivan SEVEROVI], od 20.X.1944. do kraja

 

 

                      II. SBOR HOS-a – Sisak

Zapovjednik: (60) pukovnik UV Vjekoslav vitez LUBURI] (od 4.IV.1945 general)

Zamjenik: (1) general Jusuf AJANOVI]

Glavar sto`era:

u sastavu od:

 

1-ve HRVATSKE DIVIZIJE – Bosanska Dubica

Zapovjednik 1-vi: (112) general Zvonimir STIMAKOVI] do 15.III.1945

          2-gi:

Zamjenik:

Glavar sto`era:

 

17-te HRVATSKE DIVIZIJE – Novska

Zapovjednik 

  1-vi: (87) pukovnik UV Marko PAVLOVI], od 20.II.1945, do 5.III.1945, promakut u ~in         

      generala 20.IV.1945

  2-gi: (27) general Stjepan DOMANIK, od 6.III.1945

Zamjenik:

Glavar sto`era:

18-te HRVATSKE USTA[KE UDARNE DIVIZIJE – Sisak

Zapovjednik : dopukovnik UV Vladimir MAYER,

Zamjenik:

Glavar sto`era:

 

 

 

                      III. SBOR HOS-a – Vinkovci

(od 30.X.1944 g. do 15. prosinca 1944 g. to je bila borbena grupa “IZTOK”)

Zapovjednikz: (39) generalporu~nik Artur vitez GUSTOVI]

Zamjenik: ((32) general Julije FRITZ, od 30.X. 1944 do 5.III.1945. On je istovremeno vr{io du`nost zapovjednika 3-~eg Lova~kog Sdruga u Br~kom, pa 9-te divizije.

Glavar sto`era:

u sastavu od:

 

3-~a HRVATSKA DIVIZIJA – Vinkovci

Zapovjednik: (73) general Stjepan MIFEK

Zamjenik:

Glavar sto`era:

 

7-ma HRVATSKA DIVIZIJA – Kutina

Zapovjednik: (90) generalbojnik Krunoslav vitez PERI^I],

Zamjenik:

Glavar sto`era:

 

8-ma HRVATSKA DIVIZIJA – Sarajevo

Zapovjednik 1-vi: (27) general Stjepan DOMANIK, od 15.XII.1944 do 5.III.1945

           2-gi pukovnik UV Frane SUDAR, od 6.III.1945, sa 1 svibnjom general.

Zamjenik:

Glavar sto`era:

 

9-ta HRVATSKA DIVIZIJA – Tuzla

Zapovjednik 1-vi: (32) general Julije FRITZ, od 1.XII.1944 do 5.III.1945.

          2-gi: puk. DV,     PLETIKOSA, od 5.III.1945 do kraja

Zamjenik:  dopuk PTB-a, Avdaga HASI], od 1.XII.1944 do kraja

Glavar sto`era:

 

 

                     IV-ti SBOR HOS-a – Kostajnica

Zapovjednik: general Josip vitez METZGER

Zamjenik:

Glavar sto`era:

u sastavu od:

 

4-ta HRVATSKA DIVIZIJA – Dubica n/Uni

Zapovjednik 1-vi: (77) general Ante NARDELI, od 26.XI.1944 do 4.IV.1945.

          2-gi: (10) pukovnik DV Zdenko BEGI], od 5.IV.45, koncem travnja 45 general.

Zamjenik:

Glavar sto`era:

 

 6-ta HRVATSKA JURI[NA DIVIZIJA – Banja Luka

Zapovjednik : (70) general Vladimir METIKO[, od 15.XII.1944

Zamjenik:

Glavar sto`era:

 

15-ta HRVATSKA DIVIZIJA – Petrinja

Zapovjednik: (21) general Milan ^UDINA, od 15.XII.1944

Zamjenik:

Glavar sto`era:

 

 

                      V-ti SBOR HOS-a – Karlovac

Zapovjednik: (43)  general Ivo HEREN^I],

Zamjenik: (80) general Franjo NIKOLI],

Glavar sto`era: dopukovnik HRZ, Zlatko [INTI],

u sastavu od:

 

10-ta HRVATSKA DIVIZIJA – Biha}

Zapovjednik 1-vi: (122) general Ivan TOMA[EVI], 15.XII.1944 do 5.III.1945

           2-gi: (32) general Julije FRITZ, od 5.III.1945

Zamjenik:

Glavar sto`era:

 

11-ta HRVATSKA DIVIZIJA – Gospi}

Zapovjednik: pukovnik DV Josip ALEKSI], od sije~nja 1945.

Zamjenik: puk PTB-a Delko BOGDANI], od velja}e 1945

Glavar sto`era:

 

13-ta HRVATSKA DIVIZIJA – Karlovac

Zapovjednik 1-vi: (100) general Tomislav ROLF, od 2.XII.1944 do 20.IV.1945

           2-gi: (80) general Franjo NIKOLI], od 21.IV.1945

Zamjenik:

Glavar sto`era:

 

 

Pod izravnim zapovjedni~tvom Glavnog sto`era HOS-a bile su:

 

12-ta HRVATSKA DIVIZIJA – Mostar, u{la u sastav III-~eg Sbora u Brodu n/Savi 4.IV.45

Zapovjednik 1-vi: general Bo`idar ZORN, do 10.IV.1945

          2-gi: general Mihovil BAJD, od 11.IV.1945

Zamjenik:

Glavar sto`era:

  

14-ta HRVATSKA DIVIZIJA – Doboj, u{la u sastav IV-tog Sbora u Kostajnici 4.IV.45

Zapovjednik 1-vi:

          2-gi: (38) general Andro GRUM, od 9.IV.1945

Zamjenik:

Glavar sto`era:

 

16-ta HRVATSKA DOKNADNA DIVIZIJA - Zagreb

Zapovjednik: (17) pukovnik DV Slavi{a CESARI], od 20.XI.1944, sa 23.III.45 – general

Zamjenik:

Glavar sto`era:

 

 

 

 

POSTROJ HOS-a

po

SBOROVIMA I DIVIZIJAMA u 1945. g.

 

 

  

 

 

 

 

ODLIKOVANI PRIPADNICI GENERALSKOG SBORA

 

POPIS ODLIKOVANJA PO REDOSLIEDU I SA PRAVOM NASLOVA VITEZ (koji je propisan Okru`nicom @upanstva pri Poglavniku broj 35/1943  od 15.I.1943 godine, progla{eno u “Narodnim Novinama” broj 98 od 30.travnja 1943 godine i Vjestniku Ministarstva oru`anih snaga - naredbe, broj 4/1943.) redni brojevi nalaze se u zagradi u fontu texta.

 

POPIS ODLIKOVANJA PO REDOSLIEDU I SA PRAVOM NASLOVA VITEZ (koji je propisan Okru`nicom @upanstva pri Poglavniku broj 989/1945 od 10.IV.1945 godine, progla{eno u “Narodnim Novinama” broj 92 od 25.travnja 1945 godine) redni brojevi i text opisa odlikovanja je u fontu Italic.

 

Zakonskom oddredbom od 10.IV.1945 broj: LXVII-333-D.V.-1945, & 7 glasi: “Podjeljenjem zlatnog velereda, velereda i reda I. stupnja sa zvijezdom i hrastovim gran~icama dobivaju nosioci reda pravo na naslov “vitez”.

 

Osobe, kojima je do 10.travnja 1945, poodijeljen red I. stupnja s zvijezdom i ma~evima, kao i  red I. stupnja s zvijezdom i koje su stekle naslov”vitez” zadr`avaju taj naslov.”

 

Pravo na naslov Vitez prikazano je znakom #.

 

Broj nositelja odlikovanja; vojnne osobe+gradjanske osobe.

 

 

 1.# Zlatni velered krune kralja Zvonimira s Danicom i hrastovim gran~icama, osnovano 1945, bez

     nositelja.

 

 2.# @eljezni Trolist - velered s hrastovim gran~icama, osnovan 1945, bez nositelja.

 

 3.# Zlatni velered krune kralja Zvonimira s danicom i ma~evima, osnovano 1945, bez nositelja.

 

 4.# @eljezni trolist - velered, osnovano 1945, bez nositelja.

 

 5.# Zlatni velered krune kralja Zvonimira s Danicom, osnovano 1945, bez nositelja.

 

 6.# (1.) Vojni~ki red “@eljezni Trolist” I. stupnja sa hrastovim gran~icama,

         osnovano 1941 1 nositelj

 

                     dr. Ante PAVELI]          (11.II.1942)

 

 7.# (3.) Velered krune kralja Zvonimira s Danicom i hrastovim gran~icama, osnovano 1941,

       bez nositelja.

 

 8.# (2.) Vojni~ki red “@eljezni Trolist” I. stupnja, osnovano 1941, 2 nositelja

 

                  57. Slavko KVATERNIK          (11.II.1941)

                  75. Ante MO[KOV               (  X.1944)

 9.# (6.) Zlatna kolajna Poglavnika Ante Paveli}a za hrabrost I. stupnja,

         osnovana 1941, 9 nositelja.

 

                31. Jure FRANCETI],            (6.IV.1942),

                16. Eduard pl. di Bona BUNI],  (7.IV.1945),  posmrtno

 

 

10.# (4.) Velered krune kralja Zvonimira s Danicom i ma~evima, osnovano 1941,                

         5+3 nositelja.

 

                  9. Vilko BEGI],               (27.I1943)  

                 58. Vladimir vitez pl. LAXA,    (20.VIII.1941)

                 89. Ivan pl. PER^EVI],         (11.VII.1944)

                103. Adolf SABLJAK,             (24.XI.1944)

                 58. Vladimir vitez pl. LAXA,    (18.VIII.1942)

 

 

11.# (5.) Velered krune kralja Zvonimira s Danicom, osnovano 1941, 0+16 nositelja.

 

12.    Red za zasluge - velered sa zvijezdom, osnovano 1945, 2+63 nositelja.

 

              126. don Stjepan pl. VU^ETI],     (30.IV.1945)

 

 

13.#  (8.) "@eljezni Trolist" II. stupnja s hrastovim gran~icama, osnovano 1941,  

          5 nositelja.

 

                4. Salko ALIKADI],              (16.XI.1941), posmrtno

               24. Milan pl. DESOVI],           (   X.1942)

               90. Krunoslav PERI^I],           (     1944)

              101. Dragutin RUB^I],             (22.VII.1943)

              115. Franjo [IMI],                 (  VIII.1944), posmrtno

 

 

14.# (9.) "@eljezni Trolist" II. stupnja, osnovan 1941, 12 nositelja

 

                  13. Rafael BOBAN,             (5.IX.1944)

                  58. Vladimir pl. LAXA,         (20.II.1942)

                  75. Ante MO[KOV,             (   V.1944)

 

15.# (10.) Red krune kralja Zvonimira I. stupnja sa zviezdom i hrastovim

         gran~icama, osnovano 1941, 7+0 nositelja.

 

                  9. Vilko BEGI],

                 29. Fedor DRAGOJLOV,          (15.X.1943)

                 37. Gjuro GRUJI],               (10.IV.1945)

                 39. Artur GUSTOVI],             (1.I.1945)

                 61. Franjo LUKAC,               (  XII.1944)

                 71. Josip METZGER,              (10.IV.1945)

                107. Tomislav SERTI],             (10.IV.1945)

 

 

16.# (11.) Red krune kralja Zvonimira I. stupnja s zviezdom i ma~evima,

          osnovano 1941,  2+8 nositelja, sa pravom naslova Vitez do 10.IV.1945

                 48. Gjuro pl. JAK^IN,             (  XII.1942)

                120. Slavko [TANCER,              (15.XI.1942)

 

 

17.# (12.) Red krune kralja Zvonimira I. stupnja sa zviezdom, osnovan 1941,

          0+12 nositelja, sa pravom naslova Vitez do 10.IV.1945

 

18. (13.) Red za zasluge I. stupnja sa zviezdom, uzpostaljen 1942 g. 2+137 nositelja.

 

19. (14.) Vojni~ki red “@eljezni Trolist” III. stupnja s hrastovim gran~icama,

         osnovan 1941 odine, 50 nositelja.

 

                  7. Mihovil BAJD,               (     1943)

                  7. Mihovil BAJD,               (     .1945)

                 13. Rafael BOBAN,              (30.III.1943)

                 19. Matija ^ANI],               (9.VIII.1943)

                 21. Milan ^UDINA,              (   I.1944)

                 32. Julije FRITZ,                 (22.X.1943)

                 36. Stjepan GRLI],               (    1943)

                 54. Vladimir KREN,              (    1942)

                 63 Vilim LUKI],                 (30.IX.1941)

                 71. Josip METZGER,              (842/1942)

                 77. Ante NARDELI,               (  V.1943)

                 90. Krunoslav PERI^I],           (   VI.1943)

                100. Tomislav ROLF,               (582/1944)

                102. Dragutin RUMLER,            (     1942)

                107. Tomislav SERTI],             (22.XII.1943)

                108. Vjekoslav SERVATZY,          (     1944)

                122. Ivan TOMA[EVI],             (   VIII.1942)

                129. Mirko ZGAGA,                 (3.X.1943)

 

 

20. (15.) Vojni~ki red “@eljezni Trolist” III. stupnja, uzpostavljen 1941 g, 64 nositelja

 

                  10. Zdenko BEGI],               (    1942)

                  15. Ivan BROZOVI],             (8.V.1942)

                  31. Jure FRANCETI],            (6.III.1942)

                  34. Stjepan GA[^I],              (  IV.1942)

                  35. Mirko GREGORI],            (   XI.1942)

                  41. Dragutin HELBICH,          (   I.1942)

                  64. Bogdan MAJETI],            (   V.1943)

                  73. Stjepan MIFEK,               (   II.1943)

                  97. Ivan PRPI],                  (7.IV.1942)

                 102. Dragutin RUB^I],            (    1942)

                 112. Zvonimir STIMAKOVI],       (    .1942)

                 113. Frane SUDAR,                (  .VI.1943)

                 115. Franjo [IMI],                (   IX.1942)

                 117. Ivo [NUR,                    (   VIII.1942)

                 124. Ante VOKI],                  (   IX.1943)

                 129. Mirko ZGAGA,                (   VI.1942)

 

21. (16.) Red krune kralja Zvonimira I. stupnja s hrastovim gran~icama,

        osnovan 1941 g., 20+7 nositelja.

 

                  17. Slavi{a CESARI],         (23.III.1945)

                  19. Matija ^ANI],            (16.XI.1943)

                  25. Franjo DOLA^KI,         (    1943)

                  34. Stjepan GA[^I],          (   II.1944)

                  35. Mirko GREGURI],        (  XII.1942)

                  71. Josip METZGER,          (  XI.1943)

                  84. Franjo PACAK,            (    1941)

                  96. Ivan PROHASKA,          (1.VII.1943)

                 117. Ivo [NUR,                (28.VI.1943)

                 118. Josip [OLC,               (  .XI.1942)

                 131. Bo`idar ZORN,            (   IV.1944)

 

 

22. (17.) Red krune kralja Zvonimira I. stupnja s ma~evima, osnovan 1941g,

        25+25 nositelja.

 

                   3. Ladislav ALEMAN,            (18.IX.1944)

                  37. Gjuro GRUJI],                (     1943)

                  43. Ivo HEREN^I],                (26.VI.1942)

                  44. dr. Ante HO^EVAR,            (   I.1943)

                  59. ing Josip LEME[I],            (6.VI.1944)

                  74. Lavoslav MILI],               (5.VII.1944)

                  75. Ante MO[KOV,                 (  .XII.1943)

                  78. Miroslav NAVRATIL,            (  .VIII.1943)

                  82. Bogumil NOVAKOVI],          (13.VI.1942)

                  85. Du{an PAL^I],                 (10.VII.1944)

                  87. Markan PAVLOVI],             (   II.1945)

                  88. Vilko PE^NIKAR,                (10.IV.1944)

                 107. Tomislav SERTI],               (10.IV.1944)

                 108. Vjekoslav SERVATZY,            (   V.1944) 

23. (18.) Red krune kralja Zvonimira I. stupnja, uzpostavljen 1941 g. 1+11 nositelja.

 

24.     Srebrna velebitska kolajna za hrabrost., osnovana 1932 g, 10 nositelja

 

                   13. Rafael BOBAN,               (1.XII.1932)

 

 

25. (19.) Kolajna za hrabrost Poglavnika Ante Paveli} II. stupnja (velika srebrna)

        osnovana 1941 g., 744 nositelja.

 

                  24. Milan pl. DESOVI],        (    X.1942)

                  39. Artur GUSTOVI],           (   V. 1943)

                  43. Ivo HEREN^I],             (10.XI.1941)

                  75. Ante MO[KOV,              (   III.1945)

                  87. Markan PAVLOVI],         (   XII.1944)

                 107. Tomislav SERTI],           (   IX.1943)

                 108. Vjekoslav SERVATZY,        (1.IX.1944)

                 115. Franjo [IMI],               (   XII.1943)

                 116. Rudolf [IMI],               (      1941)

                 116. Rudolf [IMI],               (   IV.1942)

                 117. Ivo [NUR,                   (8.II.1944)

                 130. Mario ZLOBEC,              (11.VII.1942)

 

 

26. (20.) Red za zasluge I. stupnja, osnovano 1942 godine, 4+269 nositelja.

 

                  92. prof Maksimilijan PETANJEK, (22.VIII.1944)

                 126. don Stjepan pl. VU^ETI],     (31.VIII.1943)

 

 

27. (21.) Vojni~ki red “@eljezni Trolist” IV. stupnja s hrastovim gran~icama,

         osnovan 1941 g., 256 nositelja.

 

                  27. Stjepan DOMANIK,            (   VIII.1944)

                  32. Julije FRITZ,                  (24.VII.1942)

                  32. Julije FRITZ,                  (9.IV.1943)

                  39. Artur GUSTOVI],             (  II.1942)

                  46. Gjuro ISSER,                 (    1942)

                  70. Vladimir METIKO[,           (   IV.1942)

                  77. Ante NARDELI,               (   XI.1944)

                 100. Tomislav ROLF,               (612/1943)

                 100. Tomislav ROLF,               (     1943)

                 113. Frane SUDAR,                (    V.1942)

                 118. Josip [OLC,                  (  .VIII.1942)

                 131. Bo`idar ZORN,               (  .VIII.1942)

28. (22.) Vojni~ki red “@eljezni Trolist” IV. stupnja, osnovan 1941 g., 577 nositelja.

                  13. Rafael BOBAN,               (24.IV.1942)

                  16. Eduard pl di BONA-BUNI],  (  VIII.1943)

                  38. Anto GRUM,                  (  XI.1942)

                  87. Markan PAVLOVI],           (  V.1942)

                  96. Ivan PROHASKA,             (  III.1942)

                  99. Julio RE[,                    (27.VII.1943)

                 100. Tomislav ROLF,               (1196/1943)

                 113. Frane SUDAR,                (    .1941)

                 114. Ivan [ARNBEK,               (   V.1942)

                 114. Ivan [ARNBEK,               (   VI.1943)

                 117. Ivan [NUR,                   (   IV.1942)

 

29. (23.) Red krune kralja Zvonimira II. stupnja sa hrastovim gran~icama,

        osnovan 1941 g., 72+7 nositelja.

 

                  18. Nikola CRISOMALI,           (31.I.1944)

                  32. Julije FRITZ,                (  I.1945)

                  38. Anto GRUM,                 (   1944)

                  41. Dragutin HELBICH,          (   1943)

                  73. Stjepan MIFEK,              (   I.1945)

                  76. Matija MURKOVI],           (   XII.1941)

                  80. Franjo NIKOLI], (ml.)       (   .X.1942)

                  99. Julio RE[,                   (   VIII.1944)

                 104. Julio SACH,                 (   V.1944)

                 114. Ivan [ARNBEK,              (   I.1944)

                 116. Rudolf [IMI],               (   II.1943)

 

 

30. (24.) Red krune kralja Zvonimira II. stupnja s ma~evima, osnovan 1941 g.,

        95+89 nositelja.

 

                  6. Kosta BADER,                  (27.VIII.1943)

                 11. Pavao BEGOVI],               (22.VIII.1943)

                 12. Petar BLA[KOVI],              (1.X.1941)

                 23. ^iiril DANDA,                  (30.VIII.1943)

                 26. Stjepan DOLE@IL,               (      1943)

                 28. Gjuro DRAGI^EVI],             (   VII.1943)

                 45. Muhamed beg HROMI],          (7.X.1944)

                 53. Rudolf KRAUS-TUDI],           (20.VIII.1942)

                 54. Vladimir KREN,                 (7.IV.1942)

                 59. ing. Josip LEME[I],            (13.VI.1942)

                 72. Milan MIESLER,                (11.VII.1942)

                 74. Lavoslav MILI],                 (1.X.1942)

                 91. Aleksander pl. PERKOVI],       (8.VII.1944)

                 94. dr. Milan PRAUNSPERGER,      (    1942)

                106. dr. Milan SERTI],               (   IX.1942)

                110. Slavko SKOLIBER,               (15.X.1942)  

                127. Mirko VU^KOVI],                (31.VIII.1943)

 

31. (25.) Red krune kralja Zvonimira II. stupnja, osnovan 1941 g., 6+20 nositelja.

 

32.      Bron~ana velebitska kolajna za hrabrost, osnovana 1932 g, 4 noositelja.

 

33. (26.) Kolajna za hrabrost Poglavnika Ante Paveli} III. stupnja (mala srebrna)

        osnovana 1941 g., 9026+126 nositelja.

 

                  73. Stjepan MIFEK,              (    1941)

                 110. Slavko SKOLIBER,           (   VIII.1941)

                 117. Ivo [NUR,                   (20.X.1943)

                 124. Ante VOKI],                 (3.IV.1944)

 

 

34. (27.) Red za zasluge II. stupnja, osnovan 1942 g., 10+567 nositelja.

 

35. (28.) Red krune kralja Zvonimira III. stupnja sa hrastovim gran~icama,

        osnovan 1941 g., 235+28 nositelja.

 

                  14. Dragutin BRKI],             (   III.1943)

                  16. Eduard pl. di BONA-BUNI],  (   XII.1943)

                  27. Stjepan DOMANIK,            (  IX.1942) 

                  98. Emil RADL,                   (    1942)

 

 

36. (29.) Red krune kralja Zvonimira III. stupnja s ma~evima, osnovan 1941 g.,

        383+244 nositelja.

 

                  1. Jusuf AJANOVI],             (      1943)

                  2. Hinko ALABANDA,            (   II.1944)

                  5. Edgar ANGELI,               (13.VI.1942)

                  7. Mihovil BAJD,                (     1942)

                 17. Slavi{a CESARI],             (12.VII.1943)

                 81. Viktor NOVAK,                (31.VII.1942)

                 87. Markan PAVLOVI],           (     1944)

                124. Ante VOKI],                  (12.IX.1942)

 

37. (30.) Red krune kralja Zvonimira III. stupnja, osnovan 1941 g., 43+19 nositelja.

 

                  40. Ferdinand HALLA,           (   VII.1942)

 

38. (31.) Kolajna za hrabrost Poglavnika Ante Paveli}, IV. stupnja (bron~ana),

        osnovana 1941 g., 16,102 +342 nositelja.

39. (42)   Pozla~ena ranjeni~ka kolajna.

 

40. (32.) Red za zasluge III. stupnja, osnovan 1942g., 60+766 nositelja.

 

41. (33.) Srebrna Zvonimirova kolajna sa hrastovim gran~icama, osnovana 1941

        g., 451+64 nositelja.

   

                  99. Julio RE[,                  (   VIII.1943)

 

 

 

SUDBINE

^ASTNIKA GENERALSKOG ZBORA

 

 

                            

 

           generalporu~nik Matija vitez ^ANI]               General Frane vitez [IMI]

 

 

 

                                                                             

                General Mihajlo Luki}                       General Vladimir Kren

 

 

Umirovljeni generali u vremenu 1941-1945:

 

 5.)  Edgar ANGELI, kontraadmiral,  21.IV.1944.g.

 

 6.)  Kosta BADER,  gen. pje{a~ki, 5.I.1944.g.

 

 8.)  Emanuel BALLEY,  gen. pje{a~ki, 6.X.1942.g.

 

12.)  Petar BLA[KOVI], gen. pje{a~ki,  IV.1944.g.

 

19.)  Matija ^ANI], gen. konji~ki, 10.I.1945. g.

 

20.)  Maksimilijan ^I^ERI], gen. administrativni,  10.XII.1941 g.

 

36.)  Stjepan GRLI],  gen. pje{a~ki, 10.I.1945 g.

 

40.)  Ferdinand pl. HALLA,  gen. glavnosto`erni, 20.VII.1943 g.

 

42.)  dr. Rudolf HERCEG,  gen. zdrastveni10.XI.1941 g.

 

44.)  dr. Ante HO^EVAR,  gen. zdrastveni, 15.III.1943 g.

 

46.)  Gjuro ISER,  general topni~ki, 5.I.1944 g.

 

50.)  Dragutin KLAI],  gen. pje{a~ki, 10.V.1943 g.

 

52.)  Kre{imir KO[AK,  gen. pje{a~ki, 8.VII.1944 g.

 

53.)  Rudolf KRAUS-TUDI],  gen. intendantski, 15.IX.1942 g.

 

55.)  Rikard KUBIN,  kontraadmiral, 4.X.1944 g.

 

57.)  Slavko vitez KVATERNIK,  glavnosto`erni,  6.I.1943 g.

 

58.)  Valdimir Vitez pl. LAXA,  gen. glavnosto`erni,  10.V.1943 g.

 

59.)  ing. Josip LEME[I] pl. BEBRINJA GORNJA, gen. glavnosto`erni,   7.VI.1944 g.

 

61.)  Rudolf pl. LUKANC,  gen. glavnosto`erni,  1.III.1943 g.

 

63.)  Mihajlo LUKI],  gen. pje{a~ki,  22.VII.1943

 

65.)  Emilijo Ivan MARIA[EVI], kontraadmiral, umirovljen 1.VII.1942 godine

 

66.)  August MARI],  gen. glavnosto`erni,     1943 g.

 

69.)  Ante pl. MATASI],  gen. pje{a~ki, 31.XII.1942 g.

 

72.)  Milan MIESSLER, gen. oru`ni~ki, koncem 1941 g.

 

78.)  Fridrih NAVRATIL,  gen zrakoplovni,  2.V.1944 g.

 

79.)  Franjo pl. NIKOLI],  gen. glavnosto`erni 10.XI.1944.g.

 

82.)  Bogumil NOVAKOVI] pl. \URABOJSKI, gen. pje{a~ki, koncem srpnja 1942 g.

 

83.)  Miroslav OPA^I],  general obkoparski, 15.II.1944 g. 

 

86.)  Martin PARAC,  gen. pje{a~ki,  koncem 1941 godine

 

91.)  Aleksandar pl. PERKOVI],  gen. glavnosto`erni, 7.IX.1944 g.

 

92.)  Prof. Maksimilijan PETANJEK,  gen. nastavni,  7.III.1945 g.

 

93.)  Vjekoslav pl. PETKOVI],  gen. glavnosto`erni, 13.VI.1942.g.

 

97.)  Ivan PRPI], gen. pje{a~ki, 15.II.1944 g. napustio Hrvatsku oti{o u Slova~ku pa ^e{ku

 

98.)  Emil RADL,  gen. topni~ki, 15.II.1944.

 

105.)  Gjuro SERTI]  gen. pje{a~ki, 16.II.1943 g.

 

106.) Dr. Mile SERTI],  gen. zdrastveni, 29.IX.1942 g.

 

109.)  Julio SIMONOVI],  gen. pje{a~ki, 1.II.1943 g.

 

114.)  Ivan [ARNBEK,  gen. pje{a~ki, 1.XI.1944 g.

 

119.) Miroslav pl. [O[TARI],  gen. topni~ki, 1.III..1943 g.

 

123.) Milan UZELAC, gen. zrakoplovni, 25.XI.1941.

 

128.) Rudolf WANNER,  gen. topni~ki,  1.XI.1944 g. 

 

Ukupno njih 41, od ~ega, 9 glavnosto`ernih, 14 pje{a~kih, 4 topni~kih, 1 konji~ki, 2 zrakoplovna, 3 mornari~ki, 1 oru`ni~ki, 1 intendantski, 3 zdrastveni, 1 nastavni, 1 obkoparski, 1 administrativni

 

 

 

 

Umrli prirodnom smr~u izmedju 1941-1945:

 

 6.)  Kosta BADER, gen. pje{a~ki 13.III.1944, Zagreb

 

12.)  Petar BLA[KOVI],  gen. pje{a~ki, 3.IV.1945.g. Zagreb

 

48.)  Juraj JAK^IN,  kontraadmiral, 16.II.1944.g, Sofija.

 

53.)  Rudolf KRAUS - TUDI], gen. intendantski, umro u Zagrebu 1944 i pok. na Mirogoju.

 

55.) Richard KUBIN,  kontraadmiral, umro koncem 1944 g. u Zagrebu.

 

58.)  Vladimir vitez pl. LAXA, gen. glavnosto`erni,  umro u Zagrebu 8. svibnja 1945

 

69.)  Ante pl. MATASI], gen. pje{a~ki, 24.VI.1943, Zagreb

 

72.)  Milan MIESLER,  gen. oru`ni{ki, 3.III.1944, Zagreb

 

76.)  Matija MURKOVI], gen. pje{a~ki, 10.VII.1944, Zagreb

 

82.)  Bogumil NOVAKOVI] pl. \URABOJSKI, gen. pje{a~ki umro u 1944 godini u Zagrebu.

 

86.)  Martin PARAC,  gen. pje{a~ki, umro sredinom 1943 g.,

 

91.)  Aleksandar pl. PERKOVI], gen. glavsto`. umro nakon oper. raka na Rebru 7.V.1945.

 

93.)  Vjekoslav PETKOVI], gen. glavnosto`erni,  13.II.1943, Zagreb

 

102.)  Dragutin RUMLER gen. pje{a~ki,  16.V.1944 Zagreb

 

126.) don Stjepan pl. VU^ETI], gen. vojni vikar, umro u vojnoj bolnici u Zagreb

     20.IV.1945 od upale plu}a.

 

Njih ukupno 15, od ~ega: 3 glavnosto`erna, 7 pje{a~ki, 2 mornari~ka, 1 oru`ni~ki, 1 intendantski,  1 vojni vikar.

 

 

 

 

Poginuli u izravnoj borbi protiv neprijatelja Hrvatske:

 

  4.) Salko Vitez ALIKADI], gen. pje{a~ki, poginuo 16.IX.1941, posmrtno promaknut u ~in

     generala HOS-a.

 

 13.) Rafael Vitez BOBAN, gen. pje{a~ki.  Poginuo koncem 1946 g. od pripadnika

     Crnogorske brigade koji su bili u okolici Koprivnice i vr{ili patrole zbog zaostalih

     "bandi". Pucali su nasumce na svaki {um ili sumnjivi znak, neznaju~i ubili su generale

     Bobana i Grli~a. Kata Fi{trovi}, zvali su je luda Kata, jer je odr`avalu vezu sa njima

     na{la ih je i pokopalu u jednom malom napu{tenom privatnom rudniku. Njezina

     k~erka 1955 uzpjeva pobje~i ocu u Peru, a danas `ivi u USA.

 

14.) Dragutin BRKI], gen. pje{a~ki, poginuo 18.VIII. 1944 godine kao zapovjednik 3-~eg

    posadnog domobranskog Sdruga u Gospi}u, u prostoru izto~ne Like u obilazku posada.

    Nai{ao na zasjedu. Posmrtno promaknut u ~in pje{a~kog generala HOS-a sa

    18.VIII.1944.

 

16.) Eduar Vitez di BONA-BUNI], gen. konjani~ki, poginuo 22.X.1944, Travnik. Posmrtno  

    promaknut u ~in generala HOS-a

 

21.)  Milan ^UDINA, gen. pje{a~ki, 9. V. 945 u Zidanom Mostu kod napada JA na kolonu

     povla~enja, pogiba od topovske granate a general Luburi} biva te{ko ranjen. Podpuno

     su neto~na tuma~enja kako je poginuo u Petrinji na mostu.

 

31.) Jure Vitez FRANCETI], gen. pje{a~ki,  umro od zadobivenih rana vla{kim sjekirama       

    27.XII.1942. Posmrtno promaknut u ~in generala HOS-a.

 

36.) Stjepan GRLI],  gen, topni~ki, sve isto kao kod Rafael Vitez Boban

 

49.)  Oskar KIRCHBAUM, gen. obkoparski, kao predstavnik vlade NDH u 13. SS diviziji,

     zvanoj "Hand`ar", na izobrazbi u Francuzkoj, mjestu Villefranch de Rouergue,. 17. IX..

     1943. Po Englezima organizirana pobuna, koju je predvodio zastavnik Ferid D`ani}

     sa 40 vojnika, ubijaju generala Oskara Kirchbauma i jo{ ~etvoricu hrvatskih

     ~astnika. Pobuna je krvavo ugu{ena.

 

51.) Josip KOPA^IN, gen. pje{a~ki, poginuo 26.VI.1943. g. u borbi sa ~etnicima kod

    Vlasenice. Posmrtno promaknut u ~in generala HOS-a.

 

56.) Petar KVATERNIK, gen. pje{a~ki, ubijen u Crikvenici 10.IV.1941. Posmrtno promaknut u

    ~in generala HOS-a.

 

68.) Ivan MATAGI], gen. pje{a~ki, poginuo u juri{u 2.X.1941, na Ozren planini. Posmrtno

    promaknut u ~in generala HOS-a.

 

73.) Stjepan MIFEK, gen. pje{a~ki, poginuo u neravnopravnoj borbi u Podsusedu 8.V.1945 g.

 

84.) Franjo PACAK. gen. pje{a~ki, poginuo travnja 1945 u povla~enju iz Broda n/s

 

99.) Julio RE[, gen. pje{a~ki, poginuo kod sela Hrastovac u borbi 2.VIII.1944 godine.

    Posmrtno promaknut u ~in generala HOS-a

 

104.) Julio SACHS, gen.obkoparski. Poginuo 21.IV.1944 prilikom zra~nog napada na Brod

     n/s.

 

116.) Rudolf [IMI], gen. pje{a~ki, poginuo 8.II.1945 na brdu Bubanj kod Hercegovca.

     Posmrtno promaknut u ~in generala HOS-a.

 

117.) Ivo [NUR, gen. pje{a~ki, te`ko ranjen u borbi pokraj [panovice umro u bolnici

     u Pakracu 31.V.1944 g. Posmrtno promaknut u ~in generala HOS-a.

129.) Mirko ZGAGA, gen. pje{a~ki, poginuo u borbi obrane Gospi}a, usried biela dana, od

     topovske granate 24.X.1943. Posmrtno promaknut u ~in generala HOS-a.

 

130.) Mario ZLOBEC, gen. pje{a~ki, poginuo 11.VII.1942 u Prijedoru. Posmrtno promaknut u

     ~in generala HOS-a.

 

Njih ukupno 19, od ~ega: 15 pje{a~kih, 1 topni~ki, 1 konji~ki,  2 obkoparska

 

 

 

 

Ubijeni od hrvatske ruke:

 

124.) Ante VOKI], gen. pje{a~ki, ubijen u tamnici Lepoglava 8.V.1945 u 6 sati ujutro po

     nadporu~niku Martinu Grabovcu, nakon primljene zapovjedi putem brzoglasa.

 

1 pje{a~ki.

 

 

 

 

Ubijeni u atentatu izvr{enim od neprijatelja:

 

30.) Stipe DUI], gen glavnosto`erni, 28.IX.1934, ubijen vje{anjem od policijskih agenata u

    lje~ili{tu u Karlovy Vary. Posmrtno promaknut u ~in generala HOS-a 6.VI.1941.,

 

56.) Petar KVATERNIK, ubijen dana 10.IV.1941 godine u Crikvenici od oficira jugomornarice

    po porieklu slovenca.

 

60.)  Vjekoslav Vitez LUBURI], gen pje{a~ki,

 

115.) Franjo Vitez [IMI], gen. pje{a~ki, ubijen iz vatrenog oru`ja ne ve~er 9.VIII.1944, u

     dvori{tu ku~e u kojoj je stanovao u Mostaru od nepoznate i neutvrdjene osobe.

     Najvjerojatnije je bilo u sprezi komunista i ~etnika, kojima je nanio velikih {teta na

     onom podru~ju. Pri~e kako su ga ubile usta{e, nisu to~ne i dolaze od dviju osoba

     koje su radile za UDB-u u emigraciji.

 

Njih 4, od ~ega: 1 glavnosto`erni, 3 pje{a~ka.

 

 

 

 

Izvr{ili samoubistvo pred Englezima u Austriji:

 

40.)  Ferdinad pl. HALLA, gen. glavnosto`erni,   14. V. 1945, izvr{io samoubistvo kada su

     mu englezi rekli kako ~e ga izporu~iti JA koji su ve~ bili u podru~ju Klagenfurta-mjesto

     Ferlach

 

87.)  Markan PAVLOVI], gen. pje{a~ki, 17.V.1945, ubio najprije `enu i dvoje djece pa sebe

     pred englezima koji su odmah odstranili mrtva tijela, kako se nebi vidjela, jedan

     kilometar pred Eissenkapel na putu prema Topli (Slovenija). Planinski put.

 

100.) Tomislav ROLF, gen. pje{a~ki,   22. V. 1945, Pod strogom englezkom pazkom uspjelo

     mu je sa njegovom `enom popiti otrov. Unato~ brze intervencije engleza, umro je na

     putu za bolnicu, supruga mu je bila spa{ena. Pokopan na Wolfsberg groblju

     predvidjeno za siromahe sa kri`em broj 349 s nadpisom TOMISLAV ROLF, Croatische

     general. Nekoliko godina kasnije pre`ivjeli njegovi vojni~ari izkopali ga i pokopali na

     vojni~kom groblju Griffen sa podignutim dostojnim spomenikom.

 

Njih 3, od ~ega: 1 glavnosto`erni, 2 pje{a~ka.

 

 

 

 

Od Engleza izporu~eni i ubijeni kod [entvida (Savinjske Alpe)

 

34.)  Stjepan GA[^I], gen. pje{a~ki, 17.V.1945 ubijen u [entvidu.

 

81.)  Viktor NOVAK, gen. oru`ni~ki, 17.V.1945 ubijen u [entvidu.

 

113.)  Frane SUDAR, gen. pje{a~ki, 16.V.1945 ubijen u [entvidu.

 

127.) Mirko VU^KOVI],  gen. sudski, ubijen u [entvidu 17. svibnja 1945.

     Podpuno su la`na i zlonamjerna tuma~enja titovih {egrta u Zagrebu kako

     mu je bilo sudjeno u Beogradu.

 

Njih 4, od ~ega: 2 pje{a~ka, 1 oru`ni~ki, 1 vojno sudski.

 

 

 

 

Od Engleza izporu~eni i ubijeni kod [kofje Loke (kraj Kranja), 23. V. 1945., prema svjedo~enju, "Godi{njak" hrvatskog Domobrana, Buenos Aires, 1954 g, pisac Josip Davorin strana 209, prema svjedo~enju poru~nika Aleksandra Hondla, "Drina" godina XIII, broj 2, 1963g strana 48.

 

  3.)  Ladislav ALEMAN, general pje{a~ki, 17.V.1945.

 

 10.)  Zdenko BEGI],  gen. pje{a~ki, Slovenija 17.V.1945

 

 23.)  ^iril DANDA, gen. obkoparski, ubijen 24.V.1945 g.

 

 38.)  Anto GRUM, general pje{a~ki, 17.V.1945.

 

 41.)  Dragutin HELBICH, general glavnosto`erni, 24.V.1945

 

 44.) dr. Ante HO^EVAR, gen. zdrastveni, 24.V.1945

 

125.) Mato VRKLJAN, general pje{a~ki, 24.V.1945

 

128.) Rudolf WANNER,  gen. topni~ki,  ubijen 29.V.1945 g.

 

131.) Bo`idar ZORN, gen. glavnosto`erni, ubijen 29.V.1945 g.

 

Njih 9, od ~ega: 2 glavnosto`erni, 4 pje{a~ka, 1 topni~ki, 1 zdrastveni, 1 obkoparski.

 

 

 

 

Od Engleza izporu~eni i ubijeni u Zagrebu:

 

 9.)  Vilko BEGI], gen. glavnosto`erni, Zagreb 1946

 

11.)  Pavao BEGOVI], gen. dojavni, Zagreb 1946

 

22.)  Oton ^U[, gen. glavnosto`erni, Zagreb 31.I.1949

 

26.)  Stjepan DOLE@IL,  gen. konji~ki, VI.1945 ubijen prilikom iztrage od Hajro Kapetanovi~,

     Vladimir Jurak, Jurica Drau{nik.

 

54.)  Vladimir KREN, gen. zrakoplovni,  18.XI.1948

 

57.)  Slavko Vitez KVATERNIK,  gen. glavnosto`erni, 7.VI.1947

 

62.)  Franjo vitez LUKAC, gen. pje{a~ki, Zagreb 1946

 

71.)  Josip vitez METZGER, gen. pje{a~ki, ubijen lipnja 1945 prilikom iztrage od Mate

     Rajkovi~a, Ranka Miti}a, Veljka Drakuli}a i Vje~eslava Holjevca.

 

75.)  Ante vitez MO[KOV, gen. pje{a~ki,  1948

 

78.)  Miroslav NAVRATIL,  gen. zrakoplovni, 17.VI. 1947

 

79.)  Franjo NIKOLI] (ml.),  gen. glavnosto`erni, 18.VII.1945

 

89.)  Ivan vitez pl. PER^EVI],  gen. glavnosto`erni, 17.VI.1947

 

103.)  Adolf vitez SABLJAK, gen. glavnosto`erni, u lipnju 1947 umoren prilikom iztrage od

      Zvonko Ivankovi}, Mirko Horvat, Jo`a [ilovi}.

 

108.)  Vjekoslav SERVATZY, gen. pje{a~ki,  umoren prilikom iztrage u lipnju 1945.

 

111.)  Nikola STEINFEL,  kontraadmiral, 7.VI.1945

 

Njih 15, od ~ega: 6 glavnosto`ernih, 4 pje{a~ka, 1 konji~ki, 2 zrakoplovna, 1 mornari~ki, 1 dojavni.

 

 

 

 

Od engleza izporu~eni i ubijeni u Sarajevu:

 

1.)  Jusuf AJANOVI], gen. samovozni, Na vojnom sudu u Sarajevu osudjen na smrt

    vje{anjem. Izvr{eno 16.VII.1945 godine.

 

27.)  Roman DOMANIK, gen. topni~ki, osudjen po vojnom sudu smrt vje{anjem izvr{eno

     16.VII.1945.

 

Njih 2, od ~ega: 1 topni~ki, 1 samovozni.

 

 

 

 

Od Engleza, iz Austrije, izporu~eni generali HOS-a, jugokomunistima.

 

Osudjeni na kaznu smrti u Beogradu, koja je izvr{ena na najgrozniji na~in u koncentracionom logoru "Glavnja~a", ubijeni su lopatama i drvenim {tapovima, sliede}i Generali HOS-a na 24. rujna 1945.

 

 32.) Julije FRITZ, gen. pje{a~ki,

 

 35.) Mirko GREGORI], gen. pje{a~ki,

 

 37.) Gjuro vitez GRUJI], gen. glavnosto`erni,

 

 39.) Artur Vitez GUSTOVI], gen. pje{a~ki,

 

 45.) Muhamed beg HROMI], gen. pje{a~ki,

 

 67.) Ivan MARKULJ, gen pje{a~ki,

 

 64.) Bogdan  MAJETI], gen. pje{a~ki,

 

 70.) Vladimir METIKO[, gen. pje{a~ki,

 

 77.) Ante NARDELLI, gen. pje{a~ki,

 

110.) Slavko SKOLIBER, gen. vojno redarstveni,

 

118.) Josip [OLC, gen. pje{a~ki,

 

122.) Ivan TOMA[EVI], gen. pje{a~ki,

 

 

 

 

Bez sudjenja u Beogradu sa gornjima ubijeni u Glavnja~i:

 

107.) Tomislav vitez SERTI], gen. glavnosto`erni,

 

120.) Slavko Vitez [TANCER, gen. pje{a~ki,

 

Njih ukupno 14, od ~ega:2 glavnosto`erni, 11 pje{a~ki, 1 redarstveni.

 

 

 

 

Na vremenske kazne sudjeni su u Beogradu:

 

25.) Franjo DOLA^KI, gen. topni~ki, umro u koncentracionom logoru Stara Gradi{ka

    3.XII.1950.

 

61.) Rudolf pl. LUKANC, gen. glavnosto`erni, osudjen na 3 g.., koncentracionog logora

    Mitrovica. Pu{ten pred samu smrt, dolazi ku}i u Zagreb i umire na 8.VIII.1948 u 79

    godini `ivota.

112.) Zvonimir STIMAKOVI], gen.  konji~ki, izdr`ao svih 20 godina koncentracionog logora

     Stara Gradi{ka. Umro u Zagrebu u 83 g., `ivota na 18.X.1974 g., u Zagrebu.

 

Njih ukupno 3, od ~ega 1 glavnosto`erni, 1 konji~ki, 1 topni~ki.

 

 

 

 

U domovini ubijeni na razli~ite na~ine u koncentracionim logorima:

 

25.)  Franjo DOLA]KI, gen topni~ki,  umro 3.XII.1950 u koncentracionom logoru Stara

     Gradi{ka.

33.)  Josip GAMBERGER, gen. pje{a~ki, umro od upale plu~a 1956 u koncentracionom 

     logoru Goli Otok

 

42.)  dr. Rudolf HERCEG, gen zdrastveni, umro 13.I.1949, vojni zatvor Nova Ves 17.

 

92.)  prof Maksimilijan PETANJEK, gen. nastavni,  umro 24.IV.1948 kao logora{ u

     koncentracionom logoru Lepoglava nakon {to je pretu~en. {tapovima sa pukovnikom

     Zlatkom [inti}em, osobno od Josipa [piranca komandanta logora i bra~e Mrkoci.

 

96.)  Ivan PROHASKA, gen. topni~ki, umro 1.X.1951 u koncentracionom logoru Mitrovica,

     od batina.

 

Njih ukupno 5, od ~ega: 1 pje{a~ki, 2 topni~ka, 1 zdratsveni, 1 nastavni.

 

 

 

 

U Domovini umrli od posljedica nakon pu{tanja iz koncentracionih logora:

 

 24.)  Milan pl. vitez DESOVI], gen. konji~ki,  umro nedugo nakon {to je bio pu{ten na

      slobodu 1960 iz koncentracionog logora Stara Gradi{ka.

 

 47.)  Jovan ISKRI], gen. pje{a~ki, umro 14.VI.961 Zagreb.

 

 50.  Karlo KLAI], gen. pje{a~ki, umro 1.III.1976, Zagreb.

 

 61.)  Rudolf LUKANC, gen. glavnosto`erni, umro nakon pu{tanja iz koncentracionog logora

      Mitrovica 8.VIII.1948 u Zagrebu.

 

 74.)  Lavoslav MILI], gen. intendantski, vra~en od engleza sa ~lanovima vlade NDH,

      sudjen u Zagrebu od vojnog suda Komande grada Zagreba osusdjuje ga na 20

      godina robije. Izdr`ava kaznu u Hrvatskoj Mitrovici odakle je pu{ten nakon 5 godina

      izdr`avanja zbog bolesti. U Zagrebu umire prirodnom smr}u 18.VIII.1964 g.

 

 85.)  Du{an PAL^I], gen. glavnosto`erni, 27.II.1963, Zagreb

 

 94.)  Dr. Milan pl. PRAUNSPERGER, gen. sudski, nakon 6 izdr`anih od 15 sudjenih

      godina, u koncentracionom logoru Stara Gradi{ka pu{ten i umro 21.IX.1960 u

      Zagrebu.

 98.)  Emil RADL, gen. topni~ki umro 17.VIII.1950 u Zagrebu.

 

106.)  Dr. Mile SERTI], gen. zdrastveni,  umro 9.III.1949 Zagreb.

 

112.)  Zvonimir STIMAKOVI], gen. konji~ki, nakon izdr`anih 20 g. koncentracionog logora

      Mitrovica, umro 18.X.1974, Zagreb.

 

114.)  Ivan [ARNBEK, gen. pje{a~ki,  umro 19.I.1970, Zagreb.

 

119.)  Miroslav pl. [O[TARI], gen. topni~ki, umro 9.VI.1958 u Zagrebu.

 

123.)  Milan UZELAC, gen. zrakoplovni, umro 7.I.1954 u Zagrebu.

 

Njih ukupno 13, od ~ega: 2 glavnosto`erna, 3 pje{a~ka, 2 topni~ka, 2 konji~ka,

             1 zrakoplovni, 1 intendantski, 1 zdrastveni, 1 vojnosudski

 

 

 

 

Uhi~eni u tre~im zemljama i izporu~eni u Beograd.

 

97.)  Ivan PRPI], gen. pje{a~ki, nakon umirovljenja oti{ao sa obitelji u Slova~ku pa zatim u

     Prag, gdje je na zahtjev jugovlasti uhi~en krajem kolovoza 1945. Saslu{avan u

     Beogradu, zatim u Zagrebu gdje je listopada 1945 pu{ten na slobodu. Uposlio se kao

     pomo~ni knjigovodja u jednoj klesarskoj zadruzi u Vla{koj ulici u Zagrebu, umro

     10.I.1967 u Zagrebu.

 

 

 

 

Uzpjeli spasiti `ivot i u emigraciji ubijeni od jugotajne slu`be:

 

 

60.)  Vjekoslav Vitez LUBURI], gen. pje{a~ki,  Mu~ki ubijen 20. travnja 1969 g. u

     Carcagente kod Valencije, [panjolska. Ubica bio je Ilija Stani} koji je radio kao

     slovoslagar u tiskari Drina. Do{ao u [paniju po preporuci puk. Mirka Bilobrka iz

     Njema~ke. 

 

 

 

 

Uzpjeli spasiti `ivot i umrli prirodnom smr}u u emigraciji:

 

 2.)  Hinko ALABANDA, gen. tehni~ki,    VIII.1959, München, Njema~ka

 

 7.)  Mihovil BAJD, gen. topni~ki,         Caracas, Venezuela,

 

15.)  Ivan BROZOVI], gen. pje{a~ki,       München, Njema~ka

 

17.)  Slavi{a CESARI], gen. topni~ki,        Buenos Aires, Argentina

 

19.)  Matija ^ANI],  gen. konji~ki, 3.V.1964 Buenos Aires, Argentina.

 

28.)  Gjuro DRAGI^EVI], gen. topni~ki,                    Austrija

 

29.)  Fedor Vitez DRAGOJLOV, gen. glavnosto`erni, 8.XII.1961 Buenos Aires, Argentina.

 

43.)  Ivo HEREN^I], gen. pje{a~ki, 8.XII.1978, Buenos Aires, Argentina.

 

59.)  ing. Josip LEME[I] pl. BEBRINJA GORNJA, gen. glavsto`, umro u Be~u 19.III.1949.

 

88.)  Vilko PE^NIKAR, gen. pje{a~ki, poginuo u prometnoj nesre~i 25.V.1984      Italija,

 

90.)  Krunoslav Vitez PERI^I],  gen. pje{a~ki, 6.VII.1971, St. Andra, Austrija.

 

101.)  Dragutin Vitez RUB^I], gen. zrakoplovni, 5.IX.1986, Buenos Aires, Argentina.

 

Njih ukupno 12, od ~ega: 2 glavnosto`erna, 4 pje{a~ka, 3 topni~ki, 1 konji~ki, 1 zrakoplovni, 1 tehni~ki.

 

 

 

 

U domovini umrli prirodnom smr~u poslije 15. svibnja 1945. a svih ostalih podataka nema.

 

 

46.)  Gjuro ISSER, gen. topni~ki, umro u Brodu n/S, 19.VII.1963. o/n

 

50.)  Dragan KLAI], gen. pje{a~ki, umro u Zagrebu 1.III.1976. o/n

 

65.)  Emilijo Ivan MARIA[EVI], kontraadmiral, Rijeka, 2.V.1980

 

66.)  August pl. MARI], gen. glavnosto`erni, nije se povla~io, nije bio ni zatvaran,

     17.XI.1957, Zagreb

 

95.) Viktor PREBEG, gen. glavsto`. Zagreb ul. Zelenjak 28, `ivio kao penzionirani pukovnik

    JNA.

 

97.)  Ivan PRPI], gen. pje{a~ki, umro u Zgarebu 10.I.1967.

 

119.)  Miroslav pl. [O[TARI], gen. topni~ki, umro u zagrebu 9.VI.1958. o/n

 

Njih ukupno 7, od ~ega: 2 glavnosto`erni, 2 pje{a~ki, 2 topni~ki, 1 mornarica.

 

 

 

 

 

Nisu utvrdjene sudbine za sliede}e:

Svi umirovljeni.

5.) Edgar ANGELI, kontraadmiral

8.) Emanuel BALEY, general pje{a~ki,

20.) Maksimillijan ^I^ERI] pl. BA^ANI, general administrativni,

52.) Kre{imir KO[AK, general, pje{a~ki,

63.) Mihajlo LUKI], general pje{a~ki,

83.) Miroslav OPA^I], general obkoparski,

105.) \uro SERTI], general pje{a~ki.

109.) Julio SIMONOVI], general pje{a~ki,

121.) Kvintijan TARTAGLIA, general oru`ni~ki,

 

Njih ukupno 9, od ~ega: 5 pje{a~ki, 1 mornari~ki, 1 oru`ni~ki, 1 obkoparski, 1 administrativni.

 

 

Od ukupno do sada utvrdjenih 131 generala HOS-a, za 123 utvrdjene su sudbine, pa u broj~anom prikazu po vrsti sudbine iznosi:

 

   Umirovljeno do svibnja 1945  ............................   41

 

   Poginuli u borbi protiv neprijatelja ......................   19

   Poginuli u atentatu izvr{enim nad njima .............    4

   Izvr{ili samoubijstvo prije predaje .........................    3  26

 

   Ubijeni od hrvatske ruke .......................................   1

   Ubijeni u Sloveniji .................................................  13

   Ubijeni u Zagrebu .................................................  15

   Ubijeni u Sarajevu .................................................   2

   Ubijeni u Beogradu ...............................................  14

   Ubijeni u koncentracionim logorima Jugoslavije ..    5  50

 

   Spasilo se i umrlo prirodnom smr~u u emigraciji   12

   Umrlo prirodnom smr~u 1941- svibnja 1945 ....   15

   Umrli nakon pu{tanja iz koncentracionih logora....  13

   Umrli prirodnom smr}u i bili pod iztragom...........   4

   Umrli prirodnom smr}u i nisu bili ni pod iztragom  3  47

       

  

   Do sada utvrdjeni broj generala HOS-a ............. 131    100%

   Umrlo  ..................................................................  47     35.8%

   Ubijeno ..................................................................  50     38.1%

   Poginulo .................................................................  26     19.8%

   Do sada utvrdjene sudbine za njih             123     93.8%

   Neutvrdjeno  .........................................................   8      6.1%

 

   Od njih `ivih na 15 svibnja 1945 .....................   91    100 %

   Umrlo je njih .......................................................   35     38.4 %

   Ubijeno je ............................................................   51     56 %

   Poginulo je ...........................................................    4      4.3 %

   Do sada utvrdjene sudbine za njih .....................   90     98.9 %

   Neutvrdjeno ...........................................................    1      1.09 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          NA POCETAK OVOG LISTA

                                                                 

          NATRAG NA IZBORNIK

page hit counter